รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
(ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ)

(ลาออก 1 เม.ย. 59)

เป้าหมาย

“มีเป้าหมายอยากเห็น ส.ส.ท. มีบทบาทในการเชื่อมโยงสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังร่วมกับสื่อสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

 • สนใจที่ ส.ส.ท.เป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาสังคมให้มีความเป็นธรรม สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างความเป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกฝ่าย
 • สังคมไทยอยู่ในช่วงที่มีความขัดแย้ง มีความเหลื่อมล้ำ และความไม่เป็นธรรม ต้องมีการปฏิรูปในทุกด้าน ในการขับเคลื่อนเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้น จำเป็นต้องมีสื่อสาธารณะที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างสรรค์สังคม จึงมีความหวังว่า ส.ส.ท.จะเป็นองค์กรสื่อที่มีบทบาทนำในการปฏิรูปสังคมไทยในทุกด้านอย่างจริงจังกว่าสื่ออื่นๆ ตั้งใจจะนำประสบการณ์ ความรู้ที่ทำงานเพื่อสังคมมายาวนานพอสมควร มาช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนให้ ส.ส.ท.เป็นองค์กรสื่อเพื่อการปฏิรูปสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
 • จากการทำงานกับเด็กเยาวชนและการปฏิรูปการศึกษา จึงมีเป้าหมายที่จะช่วยสนับสนุนให้ ส.ส.ท.เป็นองค์กรสื่อที่สร้างความตื่นตัวในการศึกษาโดยภาคสังคม ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์การศึกษาอย่างหลากหลาย เด็กเยาวชนมีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด
 • มีเป้าหมายอยากเห็น ส.ส.ท.มีบทบาทในการเชื่อมโยง สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังร่วมกับสื่อสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • หวังว่าจะร่วมผลักดันให้ ส.ส.ท.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่คนทำงานใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่และมีการเรียนรู้ สร้างสรรค์และพัฒนางานร่วมกันอย่างเท่าทันตลอดเวลา
ประวัติ
 • เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2500
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
 • ผู้อำนวยการโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการทางสังคม
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ
 • ประธานมูลนิธิสืบสานล้านนา
 • ประธานสถาบันการจัดการทางสังคม
 • ปัจจุบันเป็นเลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย