รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
(ด้านการบริหารจัดการองค์กร)
เป้าหมาย

“จะร่วมมือกับคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าและความสำเร็จของ ส.ส.ท.”

ตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และความมุ่งมั่นขององค์การที่จะสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม เป็นต้นแบบของสื่อสาธารณะในประเทศไทยและอาเซียน โดยให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแต่ละด้าน สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับเพื่อเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์การ เร่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานสากล มีกระบวนการตรวจสอบความโปร่งใสและความคุ้มค่าในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ควบคุมคุณภาพงานหลัก ลดต้นทุน และความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการให้สามารถรองรับปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้น ต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการมาแล้ว

ทั้งนี้จะติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาศักยภาพด้านข่าวและรายการ การพัฒนาเครือข่าย พันธมิตร การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตลอดจนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด เพื่อเพิ่มความนิยมของประชาชน พัฒนาส่วนแบ่งผู้ชมผู้ฟังรายการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ประวัติ
  • เกิดวันที่ 26 มีนาคม 2495
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต (ฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
  • ผู้อำนวยการสำนักงานแถลงข่าวไทย ประจำสถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
  • ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
  • รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์