รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
รศ.ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร
(ด้านการบริหารจัดการองค์กร)
เป้าหมาย

“จะทำให้ ส.ส.ท. เป็นองค์กรที่ปลอดการเมือง ปราศจากอิทธิพลการเงินจากภายนอก ได้รับความเชื่อถือและยกย่องจากสังคมภายนอกอย่างสูง”

พนักงานมีความเป็นมืออาชีพมีความสุขและความภาคภูมิใจ ที่ได้ทำงานที่นี่ เงินภาษีที่ใช้ดำเนินการต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน

ไทยพีบีเอสต้องไม่ใช่เป็นเพียงสถานีโทรทัศน์สถานีหนึ่ง ที่ออกอากาศ ในประเทศไทยเท่านั้นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ และโทรทัศน์ของไทยพีบีเอสต้องมีเนื้อหาที่สร้างสรรค์มีความถูกต้องมีความทันสมัย เปิดโลกทัศน์ สร้างภูมิปัญญาให้กับ ผู้คนให้ประโยชน์กับสังคมเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลของผู้คนในสังคมได้ นอกจากเป็นรายการที่ติดอาวุธทางปัญญาแล้วต้องมีความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน

เพื่อที่จะทำให้มีผู้ชมจำนวนมาก เพราะรายการที่ดีแต่ไม่มีผู้ชม หรือมีผู้ชมจำนวนน้อย ก็ไม่ต่าง กับ หนังสือที่มีเนื้อหา ที่ดีแต่ไม่มีคนอ่าน ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น

ส.ส.ท.ต้องเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องในการออกอากาศ มีความพร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต เป็นต้นแบบ สำหรับสถานีโทรทัศน์อื่น ไม่เฉพาะใน ประเทศไทย แต่รวมไปถึงประเทศอื่นๆ อย่างน้อยที่สุดก็ใน ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นี้

ประวัติ
  • เกิดวันที่ 8 ธันวาคม 2508
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาเอก Information Processing, Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
  • ปริญญาโท Information Processing, Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
  • กรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่ง กรรมการกลั่นกรองงานบริหารและกรรมการ บริหารความเสี่ยง
  • อนุกรรมการจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับ-ส่ง วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ของ กสทช.
  • อนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยในโปรแกรม Information and Mobile Application, ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอิเล็คโทรนิคส์แห่งชาติ (NECTEC)
  • ที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักงานวิจัยและพัฒนา การทหารกลาโหม กระทรวงกลาโหม
  • อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)