รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม
(ด้านกิจการสื่อสารมวลชน)
เป้าหมาย

“มีเจตจำนงที่จะผลักดันให้เกิดรูปธรรมในนโยบายของ ส.ส.ท. เป็นสื่อสาธารณะที่ทำได้จริงตามพรบ.”

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย คือ เกิดการบูรณาการสื่อเสียงและภาพ เชื่อมต่อกับวิทยุ โทรทัศน์ internet ให้เกิดการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสองทางระหว่างผู้ฟังผู้ชม ออกสู่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมกับประชาชน เพื่อให้ ส.ส.ท. เป็นสื่อสาธารณะแห่งการสมานฉันท์ของภาคประชาสังคมไทย ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ตามนโยบายและแผนงานที่ชัดเจน

ประวัติ
 • เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม 2501
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์
 • กรรมการรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีดี
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
 • อุปนายกสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย
 • รองประธานศูนย์ศึกษากฎหมายนโยบายสื่อมวลชน
 • กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสำนักข่าวทีนิวส์
 • ปัจจุบันผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทิศทางไท