รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
รศ.ดร. วิทยา กุลสมบูรณ์
(ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ)
เป้าหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นองค์กรนวตกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  สื่อสารให้สังคมเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก  สื่อสารให้สอดคล้องกับช่องทางการรับสารของผู้บริโภคปัจจุบัน  เป็นองค์กรที่ไม่มีกำแพง ให้โอกาส คนเล็กคนน้อย ส่งเสียงเพื่ออนาคตที่ต้องการ เป็นองค์กรที่นำมรดกทางศิลปวัฒนธรรม มาร้อยเรียงนำเสนอเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทุกคน   เป็นองค์กรที่สื่อสารความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างประชาชนและรัฐ และ สร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กรมาร่วมกันเรียนรู้และขับเคลื่อนองค์กรให้สำเร็จตามเป้าประสงค์ที่ร่วมกันกำหนด

ประวัติ
 • 3 กรกฎาคม 2500
ประวัติการศึกษา
 • Pharmacy Administration, School of Pharmacy , U. of Maryland at Baltimore, U.S.A.
 • Master of Primary Health Care Management, Asian Institute for Health Development มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความชำนาญ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สภาเภสัชกรรม
ประสบการณ์
 • คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาที่มีผลต่อเด็กและเยาวชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • คณะทำงานจัดระเบียบ หลักเกณฑ์ การดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพ.ศ.2551
 • คณะกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิรูปสื่อ ภาครัฐ
 • ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารสื่อสารมวลชนระดับสูง รุ่นที่ 2สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
 • ผู้อำนวยการโครงการจัดการอบรมหลักสูตรนักปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 60และ61 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
 • สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และรองประธานคณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุข/ คุ้มครองผู้บริโภค
 • ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย