รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
นายสุรพงษ์ กองจันทึก
(ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ)
เป้าหมาย

หน้าที่ของสื่อสาธารณะไม่ใช่เพียงเสนอ “ความจริง” เท่านั้น สิ่งสำคัญกว่าคือ ต้องนำไปสู่ความ “เป็นธรรม” และ “สร้างสรรค์” สังคมให้ดีงามขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งมักเป็นพลเมืองชั้นสอง ด้อยสิทธิและไร้เสียง เป็นคนชายขอบที่เข้าไม่ถึงความเป็นธรรม  ส.ส.ท.ไม่เพียงเข้าถึงและเปิดพื้นที่ให้คนเหล่านี้เท่านั้น หากยังต้องสร้างความเข้มแข็ง และสร้างโอกาสทางสังคมให้คนเหล่านี้อีกด้วย รวมทั้งให้คนเหล่านี้และประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม เป็นเจ้าของส.ส.ท.อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ในฐานะสื่อสาธารณะและสื่อสร้างสรรค์ ส.ส.ท.จำเป็นอย่างยิ่งต้องเป็นผู้นำในการที่ขจัดการเกลียดชัง  และส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ทั้งยอมรับความแตกต่างของกันและกันด้วยแนวคิด “พหุวัฒนธรรม”  คือการยอมรับให้มีวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่างกัน อยู่ร่วมกันได้อย่างต่างมีศักดิ์ศรีและได้รับการยอมรับ

ประวัติ
 • 3 ตุลาคม 2505
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขา พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
ประสบการณ์
 • กรรมการโครงการมาตรการการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์
 • กรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา
 • อนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตามและตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการปกป้องสิทธิมนุษยชน
 • ของคนไทยที่ตกสำรวจและกลุ่มชาติพันธุ์ วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
 • ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายทรัพยากรและสิทธิ เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง กระทรวงวัฒนธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ กระทรวงมหาดไทย
 • กรรมการจัดการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ด้อยโอกาส และพื้นที่ชายแดน กระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะทำงานยกร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงพัฒนา