การสรรหา

คณะกรรมการสรรหา

 
ตามมาตรา ๑๘ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจำนวนสิบห้าคน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย ประกอบด้วย

(๑)         ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

(๒)         นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

(๓)         นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

(๔)         ประธานสภาสถาบันนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

(๕)         ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

(๖)         ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

(๗)         ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์

(๘)        ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

(๙)         นายกสภาทนายความ

(๑๐)       ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

(๑๑)       ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

(๑๒)       ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(๑๓)       ปลัดกระทรวงการคลัง

(๑๔)       ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

(๑๕)       ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐)ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้ที่เข้าประชุมแทนต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมของสภา คณะกรรมการหรือสถาบันขององค์การนั้นให้เข้าประชุมแทน

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสรรหาครบตามที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่เมื่อมีเหตุให้ทำการสรรหา ให้คณะกรรมการ

สรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาที่เหลืออยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคน

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการนโยบาย

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการกรรมการสรรหา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสรรหา ให้องค์การทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการในการดำเนินการสรรหา