รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
(ด้านการบริหารจัดการองค์กร)
เป้าหมาย

“ผมเห็นว่ามีแต่ Thai PBS เท่านั้น ที่เน้นการสื่อสารสาธารณะที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะที่แท้จริง”

พลังอำนาจของคนจนคนด้อยโอกาสสามารถพัฒนาขึ้นมาได้ ด้วยการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความคิดและจิตสำนึก ให้ตระหนักรู้ความเป็นตัวตนของตัวเองและผู้อื่น มีความหวัง มีความเชื่อมั่น ในการที่จะต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ในบริบทเหล่านี้ การได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และการสร้างความเข้าใจ ที่จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ให้เกิดพลังการขับเคลื่อน ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิต จึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งผมจึงเห็นว่า มีแต่ ThaiPBS เท่านั้น ที่เน้น “การสื่อสารสาธารณะ” ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องพึ่งรายได้จากธุรกิจ จึงเป็นองค์กรที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ที่จะสร้างสรรค์สาระและเผยแพร่ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดความคิดและจิตสำนึก ที่จะต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนจนและคนด้อยโอกาสทั้งหลาย เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ประวัติ
 • เกิดวันที่ 1 เมษายน 2489
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเมือง ที่ La Trobe University Australia
 • ปริญญาโท ด้านพัฒนาสังคม ที่ ISS Netherland
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
 • รองศาตราจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะอนุกรรมการนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ประธานคณะทำงานการกระจายรายได้ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ผู้ก่อตั้งและประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะกรรมการปฏิรูป และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย
 • ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการบริหารและกลั่นกรอง องค์การสวนยาง
 • ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ และอาจารย์ประจำสอนหลักสูตรพิเศษสาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย