รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
นายไพโรจน์ พลเพชร
(ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ)
เป้าหมาย

ไทยพีบีเอสเป็นสถาบันอิสระเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ให้ความรู้ข่าวสารที่หลากหลายรอบด้านในการพัฒนาพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย มีการสร้างอัตลักษณ์การเสนอข่าวสารที่ยึดถือจรรยาวิชาชีพ การเป็นพื้นที่กลางทางความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ การพัฒนาประชาธิปไตย และการสร้างความปรองดอง  รวมทั้งการสร้างความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมโดยการผนึกกำลังร่วมกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และทุกภาคส่วนของสังคมในการคิดค้นและพัฒนาสื่อสาธารณะ ตลอดจนการเป็นผู้นำสื่อในระดับภูมิภาคโดยการผลิตรายการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอาเซียน ที่มุ่งเน้นเสาหลักสังคมและวัฒนธรรรมทั้งด้านสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน การลดช่องว่างการพัฒนา

ประวัติ
  • 24 พฤศจิกายน 2498
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
  • กรรมการปฏิรูปกฎหมายประเภทเต็มเวลา
  • ทำงานกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
  • สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • ทำงานด้านศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
  • ทำงานด้านการรณรงค์ผลักดันกฎหมายและนโยบาย
  • เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร์และวุฒิสภา
  • กรรมการ อนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
  • ปัจจุบัน ผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน