ข่าวกิจกรรมคณะอนุกรรมการฯ

ไทยพีบีเอสแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

ไทยพีบีเอสแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน มีวาระการทำงานถึงวันที่ 25 ม.ค. 65

ด้วยพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 มาตรา 46 กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายจัดให้มีคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ในกรณีที่องค์การ ผู้ผลิตรายการ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การกระทำการหรือผลิตรายการที่ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551

เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยและองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เป็นที่ยอมรับและได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากสาธารณชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 (14) แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ

 1. นายชัยรัตน์ แสงอรุณ ประธานอนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
 2. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล อนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
 3. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
 4. นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ อนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
 5. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ อนุกรรมการ (ผู้แทนมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย )
 6. นางสาวกชนุช แสงแถลง อนุกรรมการ (ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค)
 7. นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน อนุกรรมการ (ผู้แทนสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย)
 8. ผู้แทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ อนุกรรมการ
 9. นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย อนุกรรมการ (นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ ผู้แทนส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ)
 10. นายนิรันดร์ เยาวภาว์ อนุกรรมการ (ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์)
 11. นายทัศไนย ไชยแขวง อนุกรรมการ (ผู้แทนนายกสภาทนายความ)
 12. นางสุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล อนุกรรมการ (ผู้แทนผู้อำนวยการ ส.ส.ท.)
 13. นายวีรศักดิ์ วิทยาวงศ์ เลขานุการ
 14. นางสาวณัฐชยา สุขศรี ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

 1. ให้คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน มีหน้าที่ตามที่่กำหนดไว้ในระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน พ.ศ. 2563
 2. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทังนี้ให้คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน มีวาระการทำงานเป็นเวลา 1 ปี เริ่มตังแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565