ความเคลื่อนไหว

ส.ส.ท.หารือเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ

ผู้บริหาร ส.ส.ท. หารือร่วมกันเพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ เพื่อให้ ส.ส.ท.เป็นสื่อสาธารณะที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

6 ธ.ค. 66
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์นโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยงท...

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงมีการประชุมครั้งแรก มีวาระสำคัญเรื่อง การบริหารความเสี่ยง ส.ส.ท. : สภาพปัจจุบัน (Current States) และการวิเคราะห์ช่องว่าง (...

3 พ.ย. 66
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายมุ่งบูรณาการ บริหารความเสี่ยง ตรวจสอบ และธรรมาภิบาล เพื่อให้ ส.ส...

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ได้เชิญคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน แบบบูรณาการเชิงรุก ในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ ตามหลัก GRC ...

4 ส.ค. 66
อ่านเพิ่มเติม

เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่ออนาคต ส.ส.ท. ที่ยั่งยืน

คณะกรรมการนโยบายและผู้บริหาร ส.ส.ท. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ เพื่อแสวงหาแนวทางสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนให้กับ ส.ส.ท. ภายใ...

20 ก.ค. 66
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายเยี่ยม 3 ศูนย์ภูมิภาคไทยพีบีเอส (อีสาน เหนือ และใต้) พร้อมพบภาคี...

คณะกรรมการนโยบายเยี่ยมศูนย์ภูมิภาคไทยพีบีเอส เยี่ยมศูนย์อีสาน เหนือ และใต้ พร้อมทั้งพบเครือข่ายสื่อสาธารณะ

10 เม.ย. 66
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายเยี่ยมหน่วยงานทั้งหมดในสำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. ก่อนลงพื้นที่เยี่ยมศู...

คณะกรรมการนโยบายได้เยี่ยมสำนักและศูนย์ต่าง ๆ ทั้งหมดในสำนักงานใหญ่ของ ส.ส.ท. เพื่อรับทราบการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจพนัก...

22 ก.พ. 66
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร ส.ส.ท. พบปะสานสัมพันธ์กับพนักงาน

คณะกรรมการนโยบายทั้งที่กำลังจะหมดวาระและที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ได้พบปะแลกเปลี่ยนกับพนักงาน

13 ก.พ. 66
อ่านเพิ่มเติม

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “แต่งตั้ง 4 กรรมการนโยบายไทยพีบีเอส”

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

3 ก.พ. 66
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ด้านกิจการสื่อสารมวลชน ในวันที่ 11 ม.ค. 66

4 ม.ค. 66
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายจัดการประชุมใหญ่เพื่อบูรณาการองค์ประกอบของการกำกับกิจการที่ดีเพื...

คณะกรรมการนโยบายได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสำคัญทั้ง 3 ชุดนี้ เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ตามหลักบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารค...

7 ธ.ค. 65
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายประเมินการปฏิบัติงานและร่วมแลกเปลี่ยนกับกรรมการนโยบายใหม่

คณะกรรมการนโยบายประเมินการปฏิบัติงาน เนื่องจากกรรมการนโยบายส่วนหนึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในเร็วๆ นี้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเบื้องต้นและแลกเปลี่ยนกับกร...

30 พ.ย. 65
อ่านเพิ่มเติม

ไทยพีบีเอส เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. วันนี...

ไทยพีบีเอส เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. วันนี้ - 28 ธ.ค. 65

29 พ.ย. 65
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายและผู้บริหาร ส.ส.ท. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อน...

ผู้บริหาร ส.ส.ท. (ไทยพีบีเอส) เปิดกว้างรับฟังทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแนวทางและการทำงานของ ส.ส.ท.ให้เหมาะสมกับภูมิทัศน์สื่อและพ...

5 เม.ย. 65
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผอ.ส.ส.ท. ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 6 ...

ผอ. ส.ส.ท. ผ่านการประเมินผลปฏิบัติงาน 6 เดือนแรก กรรมการนโยบายสร้างมิติใหม่ให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลในการประเมิน

1 เม.ย. 65
อ่านเพิ่มเติม

กนย. เน้นหลักคิด 3 เรื่องสำคัญ “มองไกล ระวังภัย” Thai PBS ก้าวพ้นควา...

กนย. เน้นหลักคิด "มองไกล ระวังภัย" 3 เรื่องสำคัญ ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแล้วทิศทางสื่อสาธารณะ ปี 2565 ที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงอย...

20 ต.ค. 64
อ่านเพิ่มเติม

ประธาน กนย. ไทยพีบีเอส ประกาศแต่งตั้ง 2 กรรมการบริหารจากภายนอก (กบห.อื่น)

ประธาน กนย. ไทยพีบีเอส ประกาศแต่งตั้ง "เจษฎา อนุจารี" และ "ปรเมศวร์ มินศิริ" เสริมทีมบริหารไทยพีบีเอส

9 ก.ย. 64
อ่านเพิ่มเติม

เปิดมุมมอง “ทิศทางสื่อยุค Disruption” กับ รศ.ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร กรรมการนโยบายไท...

ศ.ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร กรรมการนโยบายไทยพีบีเอส ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนมุมมองด้านสื่อสารมวลชนในประเด็น "ทิศทางสื่อยุค Disruption" ผ่านรายการ SMART ...

2 ก.ย. 64
อ่านเพิ่มเติม

เสนอไทยพีบีเอสเดินหน้าชูธง “กล้าหาญ – สร้างโอกาส” ฝ่าวิกฤตประเ...

วงเสวนา "บทบาทสื่อในภาวะวิกฤต" "อภิสิทธิ์" เสนอไทยพีบีเอสเปิดพื้นที่สร้างเวทีให้คนเห็นต่างมาพูดกัน หลายคนเน้นไทยพีบีเอสต้อง "กล้าหาญ" และ "สร้างโอก...

2 ส.ค. 64
อ่านเพิ่มเติม

ไทยพีบีเอส ลงพื้นที่บรรเทาวิกฤตโควิด-19 ในโครงการ “ชุมชนเมืองต้องรอด…...

"ชุมชนเมืองต้องรอด...ปากท้องต้องอิ่ม" มอบให้กับชุมชนการเคหะทุ่งสองห้อง 303 และชุมชนการเคหะทุ่งสองห้อง 322 นำโดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการนโยบา...

21 มิ.ย. 64
อ่านเพิ่มเติม

ไทยพีบีเอส เดินหน้าส่งกำลังใจให้ชุมชน ผ่านวิกฤตโควิด–19 ไปด้วยกัน

ไทยพีบีเอส ลงพื้นที่ชุมชนดาวทอง เขตดอนเมือง และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน วังตาล เขตบางโคล่ กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โ...

11 มิ.ย. 64
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปร...

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 "ฮักแพง เบิ่งแญง คนอีสานสู่การจัดการตนเอง"

21 พ.ย. 63
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภาคกลาง ประจำปี 2563 “...

กรรมการนโยบายร่วมงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภาคกลาง ประจำปี 2563 "ขับเคลื่อนพลเมืองประชาธิปไตย ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสู่การพัฒนาที...

9 พ.ย. 63
อ่านเพิ่มเติม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญสิ่งของพระราช...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จากการผลิตละครปลายจวัก

29 ต.ค. 63
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกิจกรรมพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับเคร...

กรรมการนโยบายร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกิจกรรมพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก ส.ส.ท. เรื่อง "บทบาทประชาชนในพื้นที่กับการมีส่วนร่วมนโ...

1 ก.ย. 63
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมปาฐกถาพิเศษ การกระจายอำนาจประชาธิปไตย “ความสำเร็จและความล...

กรรมการนโยบายร่วมปาฐกถาพิเศษ การกระจายอำนาจประชาธิปไตย "ความสำเร็จและความล้มเหลวของการกระจายอำนาจสังคมไทยที่ผ่านมา"

30 ส.ค. 63
อ่านเพิ่มเติม

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง 5 กรรมการนโยบายไทยพีบีเอส วาระ 4 ปี นับตั้งแต่วั...

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

18 ก.ย. 63
อ่านเพิ่มเติม

“ศาสตราภิชาน เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง” ว่าที่ประธานกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสคนใหม่

กรรมการนโยบายมีมติเลือก “ศาสตราภิชาน เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง” ว่าที่ประธานกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสคนใหม่

6 ส.ค. 63
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะครบวาระ 4 ปี

22 ก.ค. 63
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ในวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2563

2 ก.ค. 63
อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. วันนี้ถึง 20 มิ....

ไทยพีบีเอสเชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563

7 พ.ค. 63
อ่านเพิ่มเติม

มติเลือก “ชวรงค์” เป็นประธานสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอส รับสมัคร 1-30 เม.ย. 63

กรรมการสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอส เลือก ‘ชวรงค์’ เป็นประธาน พร้อมเปิดรับสมัคร 1 - 30 เม.ย. 63

26 มี.ค. 63
อ่านเพิ่มเติม

ไทยพีบีเอส ก้าวสู่ปีที่ 13 เน้น 6 เป้าหมาย พร้อมดัน 3 วาระ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ไทยพีบีเอสเดินหน้าขับเคลื่อนเนื้อหากระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชูเป้าหมาย 6 ด้าน ย้ำพันธกิจสื่อสาธารณะ ให้สาระประโยชน์เข้าถึงประชาชนมากยิ่...

16 ม.ค. 63
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมงาน “เวทีชวนเปลี่ยนประเทศไทย…กุญแจสร้างคุณภาพการศึก...

กรรมการนโยบายร่วมงาน "เวทีชวนเปลี่ยนประเทศไทย...กุญแจสร้างคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืน"

29 พ.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเสวนา “งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำ...

กรรมการนโยบายร่วมเสวนา "งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี 2562"

24 พ.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม “งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประ...

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม "งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี 2562"

23 พ.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม “งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ ภูมิภาคตะวัน...

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม "งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562"

16 พ.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม “เวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ ภูมิภาคกลาง...

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม "เวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ ภูมิภาคกลาง ประจำปี 2562"

16 พ.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม “เวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภูมิภาคเหนือ...

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม "เวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภูมิภาคเหนือ ประจำปี 2562"

27 ต.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมสร้างคุณค่าเเละหุ้นส่วนทางสังคม พลังขับเคลื่อนการเรียนรู...

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมสร้างคุณค่าเเละหุ้นส่วนทางสังคม พลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ

29 ก.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก Thai PBS ...

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก “Thai PBS Data Journalism In-House Training”

26 ก.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยาย การเขียนข่าวออนไลน์อย่างไรให้น่าสนใจ และถูกต้องตา...

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยาย “การเขียนข่าวออนไลน์อย่างไรให้น่าสนใจ และถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฏหมาย รุ่นที่ 3-4” เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2562...

25 ก.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรอบรมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ...

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรอบรมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 3 ระดับกลาง

21 ก.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท...

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่...

26 ก.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมงาน “การเสวนา Open Data : สู่การสร้างนวัตกรรมด้านการเป...

คณะกรรมการนโยบายร่วมงาน "การเสวนา Open Data : สู่การสร้างนวัตกรรมด้านการเปิดเผยข้อมูล" ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท.

25 ก.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยาย “บทบาทเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการสื่อสารสาธารณะ”

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยาย “บทบาทเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการสื่อสารสาธารณะ”

21 มิ.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์ “พลเมืองสื่อสารประชาธิปไต...

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์ “พลเมืองสื่อสารประชาธิปไตยสู่จังหวัดจัดการตนเอง”

15 มิ.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม “AFTER INPUT 2019”

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม “AFTER INPUT 2019” เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ แง่คิด ด้านการผลิตภาพยนตร์ สารคดี และรายการ ที่ได้รับชมจากกา...

24 พ.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมรับชมการถ่ายทอดสด “วาระประชาชน กำหนดอนาคตประเทศไทย”

กรรมการนโยบายร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "วาระประชาชน กำหนดอนาคตประเทศไทย" เพื่อนำเสียงประชาชนจากทุกเวทีส่งตรงถึง (ว่าที่) นายก จาก 7 พรรคการเมือง

28 มี.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การเมืองไทยกับการพัฒนา...

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นตามบริบทและสถานการณ์กลุ่มประเด็นสังคมและการเรียนรู้ เรื่อง "การเมืองไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ...

15 มี.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีเสวนา “จริยธรรมการผลิตรายการและการใช้ภาษาในงานสื่อสาธ...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีเสวนา "จริยธรรมการผลิตรายการและการใช้ภาษาในงานสื่อสาธารณะ" เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ผู้ผลิตรายการของไทยพีบีเอสในเรื่องจร...

15 มี.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมหลักสูตร “การจดบันทึกและการสรุปรายงา...

กรรมการนโยบายร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การจดบันทึกและการสรุปรายงานการประชุม" ที่ฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเลขานุการและธุรการ <...

15 มี.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

ไทยพีบีเอส ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ และพ...

ไทยพีบีเอส ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต...

13 มี.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2561

กรรมการนโยบายร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2561 “70 ปี ปฏิญญาสากล : สิทธิมนุษยชนก้าวไกลสู่สังคมไทยยั่งยืน”

11 ธ.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกา...

กรรมการนโยบายร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

4 ธ.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนกรุง...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑลประจำปี 2561

1 ธ.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมงาน ไทยพีบีเอสพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 7

กรรมการนโยบายร่วมงาน ไทยพีบีเอสพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 ตอน Thai PBS World เชื่อมโลกสร้างแรงบันดาลใจ

7 พ.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคใต้

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคใต้ “คนทุกข์ลุกขึ้นสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะสู่ภาคใต้แห่งความสุข ประจำปี 2561”

20 พ.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561 ตุ้มโฮมไทยพีบีเอส พบเพื่อนไทยอีสานปีที่ 4

17 พ.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ศาสนากับการพัฒน...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ศาสนากับการพัฒนาของสังคมไทยยุค 4.0

11 พ.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม เรื่อง การพาดหัวข่าวและการนำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์

2 พ.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “มหกรรมโลกป่วน… ชวนเปลี่ยนกา...

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “มหกรรมโลกป่วน... ชวนเปลี่ยนการศึกษาไทย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สื่อส...

25 ต.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิ...

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ใครได้-เสีย ผลกระทบในทุกมิติต่ออนาคตของประเทศไทย<...

20 ต.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เรื่องภาพลักษณ์ ก...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เรื่องภาพลักษณ์ การยอมรับ และสิทธิความหลากหลายทางเพศ

24 ก.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561

5 ต.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ด้านการส่งเสริมป...

ไทยพีบีเอสเชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การค...

27 ก.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมงานเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผน...

คณะกรรมการนโยบายร่วมงานเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

30 ส.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อออน...

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ หัวข้อ “กฎหมายและจริยธรรมสื่อออนไลน์”

11 ก.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ตั้งแต่วันนี้ ถึ...

[อัปเดต] เพื่อให้ประชาชนได้มีระยะเวลาการนำส่งข้อมูลมายัง ส.ส.ท. มากขึ้น ไทยพีบีเอส ขอขยายเวลาให้ประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส...

17 ส.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เรื่องพลเมืองดีวิถ...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตามบริบทและสถานการณ์ 6 กลุ่มประเด็น เรื่องพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

14 ก.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

เลือก ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เป็นประธานสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอส เปิดรับสมัครกร...

เลือก ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เป็นประธานสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอส เปิดรับสมัครกรรมการนโยบายตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. - 14 ส.ค. 61

13 ก.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายต้อนรับและแลกเปลี่ยนคณะจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

กรรมการนโยบายต้อนรับและแลกเปลี่ยนคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ในการแลกเปลี่ยนดูงานเรื่องสื่อสาธารณะกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในส...

22 มิ.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่องความเหลื่อมล้ำของกลุ่มชาติพันธุ์และ...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

17 มิ.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่องสื่อสาธารณะกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และบริบทของกลุ่มประเด็นการศึกษาและการเรียนรู้ เรื่องสื่อสาธารณะกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมีงาน...

3 มิ.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานห้องสมุดสื่อสาธารณะ

กรรมการนโยบายต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนในการศึกษาดูงานห้องสมุดสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส

18 เม.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นถิ่น สำหรับเด็กนักเรียนพิเศษเรียนรวม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นถิ่นสำหรับเด็กนักเรียนพิเศษเรียนรวม (Inclusive Kids Games) เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเร...

23 มี.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีระดมสมองอนาคตประเทศไทย : บทบาทและความคาดหวังต่อสื่อพลเมือง

นายสุรพงษ์ กองจันทึก และ นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีระดมสมองอนาคตประเทศไทย : บทบาทและความคาดหวังต่อสื่อพลเมืองและสื่อสาธารณะไทย

17 ก.พ. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีระดมความเห็น ร่วมสร้างเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้สาธารณะ

กรรมการนโยบายร่วมเวทีระดมความเห็น ร่วมเวทีระดมความเห็นร่วมสร้างเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้สาธารณะ

22 ก.พ. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมแสดงความยินดี ไทยพีบีเอสได้รับรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ...

กรรมการนโยบายร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสไทยพีบีเอสได้รับรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560

25 ม.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายต้อนรับเครือข่ายชาวไตย (ไทยใหญ่) เยี่ยมไทยพีบีเอส

กรรมการนโยบายต้อนรับเครือข่ายชาวไตย (ไทยใหญ่) ในโอกาสมาเยี่ยมสถานีเพื่ออวยพรปีใหม่และขอบคุณ

11 ม.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบาย ร่วมแสดงความยินดีกับ “ณัฎฐา โกมลวาทิน” บุคคลดีเด่น ประเภทสื่อมวลชน...

กรรมการนโยบาย ร่วมแสดงความยินดีกับ “ณัฎฐา โกมลวาทิน” ที่ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประเภทสื่อ...

14 ธ.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “นี่คือ …ปณิธานที่หาญมุ่ง”

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “นี่คือ ...ปณิธานที่หาญมุ่ง” น้อมนำพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแรง...

2 ธ.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560

คณะกรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560 “ก้าวสู่ปีที่ 10 สื่อสาธารณะกับการสื่อสารเพื่อสังคมไทย”

1 ธ.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคเหนือ เรื่อง “มองอนาคต : ทิศทางสื...

นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคเหนือ และร่วมเสวนาเรื่อง “มองอนาคต : ทิศทางสื่อสาธารณะกับสังคมไทยและคนภาคเหนืออีก...

20 พ.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ตุ้มโฮมไทยพีบ...

รองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการนโยบาย เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดงานเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ตุ้มโฮมไทยพีบีเอสพบเพื่...

19 พ.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 เรื่อง “สื่อสาธารณะกับการสร้างสังคมให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัยและคน...

18 พ.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา...

กรรมการนโยบาย ผู้บริหารและพนักงาน ส.ส.ท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบรอ...

19 ต.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้

รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสมัชชาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้ และกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ไทยพีบีเอสกับการสื่อสารความสุ...

18 ต.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การสื่อสาร-ชายแดนใต้” จ.ปัตตานี ของสภาผู...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การสื่อสาร-ชายแดนใต้” จ.ปัตตานี พร้อมกล่าวปาฐกถาเรื่อง “ยุทธศาสตร์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสต่อการสื่อสารสันติ...

14 ต.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมจัดวางศิลป์ภูมิทัศน์ดอกดาวเรือง ในโครงการ “เรืองรอ...

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมจัดวางศิลป์ภูมิทัศน์ดอกดาวเรือง ในโครงการ "เรืองรองส่องหล้า แด่องค์ราชันย์" พร้อมสร้างสรรรค์งานศิลป์บนก้อนหิน พลังแผ่นดินเพ...

11 ต.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัคร ในกิจกรรม “เสียงเพื่อพ่...

กรรมการนโยบายร่วมพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครที่อ่านบทความเสียง เรื่องราวเกี่ยวกับในพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ...

7 ต.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมงานนิทรรศการ “แสงจากพ่อ…สู่ความยั่งยืน” ตอน เดินตามแสงพ่อ

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "แสงจากพ่อ…สู่ความยั่งยืน" ตอน เดินตามแสงพ่อ ซึ่งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง...

7 ต.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม ส.ส.ท. เรื่อง “การใช้สื่อออนไ...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม ส.ส.ท. เรื่อง “การใช้สื่อออนไลน์ในงานข่าวและรายการ” เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการใช้สื่อออนไลน์...

20 ก.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผ่านงาน...

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผ่านงานศิลปะดนตรี” จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่ว...

17 ก.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์แสงจากพ่อ

กรรมการนโยบายร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์แสงจากพ่อ พร้อมชมตัวอย่างละคร ซึ่งมีเนื้อหาจากเค้าโครงเรื่องจริง และเรื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเ...

13 ก.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ ของสภาผู้ชมและผ...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 ครั้งที่ ...

2 ก.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเปิดการแข่งขันแบดมินตันกระชับมิตร ไทยพีบีเอส พบ ทรูวิชันส์ ครั้...

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันแบดมินตันกระชับมิตร ระหว่างไทยพีบีเอส พบ ทรูวิชันส์ ครั้งที่ 6

24 ส.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมดูแลดอกดาวเรือง 1 คน 1 ต้น ในโครงการ “เรืองรองส่อง...

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย และ รองศาสตราจารย์ วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ร่วมกิจกรรมในโครงการ "เรืองรองส่องหล้า แด่องค์ราชันย์" โ...

23 ส.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมรับฟังรายงานเบื้องต้น การประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำป...

คณะกรรมการนโยบาย ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานเบื้องต้น ของโครงการประเมินบทบาทสื่อสาธารณะบนช่องทางสื่อที่หลากหลาย

11 ส.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทาง ส.ส.ท. ปี 2561-2563”

คณะกรรมการนโยบายร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทาง ส.ส.ท. ปี 2561-2563” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจร่วมกันในทิศทางของ ส.ส.ท.<...

10 ส.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมความรู้ดนตรีไทยแก่เด็กและเยาวชนในชุ...

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมความรู้ดนตรีไทยแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน" มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เล่นดนตรีไทยเพื่อสืบสาน...

3 ส.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนาเศรษฐกิจไทยบนแนวทางธุรกิจเพื่อสั...

รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย บรรยายเรื่อง บทบาทสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสกับการเสนอข้อมูลข่าวสารแนวทางธุรกิจเพื่อสังคมและนโยบายเขตเ...

2 ส.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายประชุมร่วมกับผู้บริหาร ส.ส.ท.

คณะกรรมการนโยบายประชุมร่วมกับผู้บริหาร ส.ส.ท. เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีการซื้อหุ้นกู้ของของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (ม...

27 ก.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดรวมใจ พอเพียง ยั่งยืน” ในงานครบรอบ 1 ปี รายการ ...

นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "ตลาดนัดรวมใจ พอเพียง ยั่งยืน" เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี รายการ “นารีกระจ่าง”

22 ก.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สื่อศิลป์ ปี 5 เตรียมความพร้อมในประเด็น...

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนในประเด็น "ชาติพันธุ์และไทยพลัดถิ่น" ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในประเ...

23 ก.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมงานเสวนา “ล้อมวงคุย 10 ปี สื่อสาธารณะกับการบริหารจัดการองค์ก...

คณะกรรมการนโยบาย ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถอดบทเรียนเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสื่อสาธารณะ ร่วมกับอดีตกรรมการนโยบายตั้งแต่ชุดแรก ปี 2551 จนถึงชุ...

19 ก.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และร่วมกิจกรรมออกหน่วยผ่าตัดตาต้อกระจกเคลื่อนที...

17 ก.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ ของสภาผู้ชมและผ...

รองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการนโยบาย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “นโยบายของ ส.ส.ท.ที่เกี่ยวกับสุขภาวะสังคมเขตเมือง”

15 ก.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมและผู้ฟังเข้มข้น ของสภาผู้ชมและผู้...

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการนโยบาย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส.ส.ท.ยุค 4.0” และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ชมเข้มข้...

14 ก.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

ประธานกรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม Media Lab เพื่อพัฒนาวิทยุออนไลน์ของไทยพีบีเอส

รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรม Media Lab เพื่อพัฒนารายการและคุณภาพเนื้อหาวิทยุออนไลน์ของไทยพีบีเอส

4 ก.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมงานในโอกาสครบรอบ 20 ปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมงานและแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

4 ก.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมงานเสวนา “ล้อมวงคุย 10 ปี บทบาทสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอ...

กรรมการนโยบายร่วมงานเสวนา “ล้อมวงคุย 10 ปี บทบาทสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส” จัดโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.

28 มิ.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสัมมนาฝึกอบรมหลักสูตร “ความก้าวหน้าของพระราชบัญญัติการจัดซื...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสัมมนาฝึกอบรมหลักสูตร “ความก้าวหน้าของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติ” โดยมีว...

26 มิ.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมรับฟังรายงานเบื้องต้น การประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำป...

คณะกรรมการนโยบาย ร่วมเวทีประชุมคณะกรรมการประเมินผล ส.ส.ท. ครั้งที่ 4/2560 เพื่อรับฟังการรายงานเบื้องต้น ของการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี ...

26 มิ.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนภูมิภาคกรุงเ...

รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล

18 มิ.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่13

กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 13 หัวข้อ “สมดุลสื่อ สัมพันธ์ธุรกิจ”

19 พ.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีเสวนา “Hot Issue on Today Media Technology”

กรรมการนโยบาย เข้าร่วมการเสวนา “Hot Issue on Today Media Technology” โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

15 พ.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. รดน้ำขอพรจากประธานกรรมการนโยบาย

สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. รดน้ำขอพรจากประธานกรรมการนโยบาย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

26 เม.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

กรรมการนโยบายร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

9 เม.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท.

นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ร่วมประชุมและบรรยายหัวข้อ “นโยบายของ ส.ส.ท.เกี่ยวกับสุขภาวะสังคมเขตเมือง”

3 เม.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

กรรมการนโยบาย ร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนพระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

29 มี.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายเยี่ยมศูนย์ภูมิภาคและพบปะเครือข่ายและกองบรรณาธิการสื่อพลเมืองภาค...

คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. เยี่ยมศูนย์ภูมิภาค (ศูนย์ข่าวและศูนย์วิศวกรรม ส.ส.ท.) จังหวัดสงขลา

9 มี.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวที “รู้จัก-เข้าใจไทยพีบีเอส กับภารกิจความเป็นสื่อสาธารณะ (Ori...

กรรมการนโยบาย ร่วมเวที “รู้จัก-เข้าใจไทยพีบีเอส กับภารกิจความเป็นสื่อสาธารณะ (Orientation)” จัดโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

27 มี.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ ร่วมกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท.

กรรมการนโยบายร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายกับผู้เข้าร่วม ส.ส.ท.” ในเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ

19 มี.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ทรงสื่อสาร วัฒนาประชาไทย…สู่บันทึกแ...

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 กรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ทรงสื่อสาร วัฒนาประชาไทย...สู่บันทึกแห่งความภูมิใจไทยพีบีเอส”

3 มี.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 คณะกรรมการนโยบายพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

2 มี.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมงานไทยพีบีเอส มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งย...

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการนโยบายร่วมงานไทยพีบีเอส มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน” ระยะทาง 5 และ 10 กิโลเมตร

26 ก.พ. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายเยี่ยมศูนย์ภูมิภาค และพบปะเครือข่ายภาคเหนือ

คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร เดินทางเยี่ยมศูนย์ภูมิภาคเหนือ (ศูนย์ข่าว–ศูนย์วิศวกรรม) จังหวัดเชียงใหม่

2 มี.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

ไทยพีบีเอสเป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู...

ไทยพีบีเอสร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

17 ก.พ. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายเยี่ยมศูนย์ภูมิภาค และพบปะเครือข่ายอีสาน

คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร เยี่ยมศูนย์ภูมิภาคอีสาน และพบปะเครือข่ายอีสาน จังหวัดขอนแก่น

14 ก.พ. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิทัศน์สื่อใหม่และการปรับ...

คณะกรรมการนโยบายร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ภูมิทัศน์สื่อใหม่และการปรับตัวของไทยพีบีเอส”

14 ก.พ. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมงานครอบรอบปีที่ 9 ก้าวสู่ปีที่ 10 ไทยพีบีเอส

อดีตคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการนโยบายชุดปัจจุบัน ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีทำบุญครบรอบปีที่ 9 ก้าวสู่ปีที่ 10

25 ม.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ให้การต้อนรับชมรมชาวไต (ไทยใหญ่)

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย และนายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว ให้การต้อนรับชมรมชาวไต (ไทยใหญ่)

25 ม.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิศวกรรม

คณะกรรมการนโยบายพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิศวกรรม โดยมีนายกันตชัย ศรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ และทีมงาน

25 ม.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์พัฒนาสื่อใหม่

คณะกรรมการนโยบายได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

27 ธ.ค. 59
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักบริหารกิจการ

คณะกรรมการนโยบายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสำนักบริหารกิจการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

27 ธ.ค. 59
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบาย ร่วมการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมฯ ครั้งที่3/2559

การประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ครั้งที่3/2559 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน

14 ธ.ค. 59
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายไทยพีบีเอสและเครือข่าย ร่วมบริจาคผ้าห่มและเสื้อกันหนาว

ผู้บริหารไทยพีบีเอสและเครือข่าย นำผ้าห่มและเสื้อกันหนาวกว่า 3,000 ผืน พร้อมอุปกรณ์การเรียนส่งมอบให้ชาวแม่แจ่ม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อ.แม่...

14 ธ.ค. 59
อ่านเพิ่มเติม

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รับรางวัลประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์ นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประ...

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัล "ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติประจำปี 2559 ครั้งที่ 10 สถานีโทรทัศน์ไทย...

14 ธ.ค. 59
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน “ไทยพีบีเอสมอบไออุ่นให้พี่น้องบนดอย ...

กรรมการนโยบายร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน "ไทยพีบีเอสมอบไออุ่นให้พี่น้องบนดอย ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่"

14 ธ.ค. 59
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมงานจัดฉายภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ส.ส.ท. ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดฉายภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในโครงการ “สื่อศิลป์ ปี 4 Human Right : คนเท่ากัน” เนื่องใ...

14 ธ.ค. 59
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม ส.ส.ท. เรื่อง ความถูกต้อง เที...

กรรมการนโยบาย เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม ส.ส.ท. ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงานปฏิบัติตามจริย...

28 พ.ย. 59
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักรายการ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ

คณะกรรมการนโยบายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักรายการ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

28 พ.ย. 59
อ่านเพิ่มเติม

นายไพโรจน์ พลเพชร ร่วมเวทีการขับเคลื่อนประเด็นชาวนาภายใต้การทำงานร่วมกันกับบรรณา...

นายไพโรจน์ พลเพชร ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคเหนือตอนล่างและกองบรรณาธิการร่วมเหนือล่าง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกา...

23 พ.ย. 59
อ่านเพิ่มเติม