ความเคลื่อนไหว

ประกาศสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 26 ต.ค. – 24 พ.ย. 65

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายในการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และความเป็นธรรมในการสรรหา ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 จึงออกประกาศการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย

1.  เป็นผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.1  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นผู้ที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านกิจการสื่อสารมวลชน

2.  เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

2.1  มีสัญชาติไทย

2.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

2.3  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเป็นอิสระ เป็นกลาง และสุจริต

2.4  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

2.5  ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปีในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

2.6  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

2.7  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน

2.8  ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

การสมัคร

กรณีสมัครด้วยตนเอง ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือใช้แบบใบสมัครที่ได้จาก www.thaipbs.or.th/BOGSelection และให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายในกำหนดวันและเวลารับสมัคร ผู้ที่ยื่นใบสมัครภายหลังวันที่ได้กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา

กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับการสรรหา ผู้เสนอชื่อสามารถขอรับใบคำขอเสนอชื่อจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือใช้แบบใบคำขอเสนอชื่อที่ได้จาก www.thaipbs.or.th/BOGSelection และให้ผู้เสนอชื่อหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายในกำหนดวันและเวลารับสมัคร ผู้ที่ยื่นใบคำขอเสนอชื่อภายหลังวันและเวลาที่กำหนดไว้ให้ถือว่าสิ้นผล

คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2565 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ทาง www.thaipbs.or.th/BOGSelection ในวันที่ 4 มกราคม 2566 สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ในวันที่ 11 มกราคม 2566 หรือ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตามที่คณะกรรมการสรรหาจะแจ้งให้ทราบ

วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ

การยื่นด้วยตนเอง : ยื่นใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 18.00 น. (ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ) ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ชั้น 4 อาคารอำนวยการ [แผนที่]

การยื่นใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อทางไปรษณีย์ : ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยจ่าหน้าซองถึง “ประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210”

หมายเหตุ : หลังจากยื่นใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ต้องส่งข้อมูลหลักฐานการสมัครทั้งหมดและหลักฐานการส่งไปรษณีย์ มายัง E-mail : BOGSelection@thaipbs.or.th โดยให้แนบเอกสารในรูปแบบไฟล์ (PDF) ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำหรับใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อที่ยื่นเกินกำหนดระยะเวลาตามข้อนี้ให้ถือว่าสิ้นผล

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครหรือเสนอชื่อ

 1. กรณีสมัครด้วยตนเอง
 • ใบสมัคร  (ดาวน์โหลด) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัว ประชาชน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 • หลักฐานแสดงถึงความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและสาขาอาชีพ จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ ไม่เกิน 5 หน้า จำนวน 1 ชุด
 • แบบตรวจสอบหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร (ดาวน์โหลด) จำนวน 1 ชุด
 • แบบยินยอมเสนอชื่อ และยืนยันคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม (ดาวน์โหลด) จำนวน 1 ชุด
 1. กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับการสรรหา
 • ใบสมัคร (ดาวน์โหลด) หรือใบคำขอเสนอชื่อ (ดาวน์โหลด) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัว ประชาชน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 • หลักฐานแสดงถึงความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและสาขาอาชีพ จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ ไม่เกิน 5 หน้า จำนวน 1 ชุด
 • แบบตรวจสอบหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร (ดาวน์โหลด) จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ กรณีของการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)
 • แบบยินยอมเสนอชื่อ และยืนยันคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม (ดาวน์โหลด) จำนวน 1 ชุด

เงื่อนไขการรับสมัคร

 • ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดในวันยื่นใบสมัครหรือเสนอชื่อ
 • ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อรายใดแสดงเอกสารหลักฐาน คุณสมบัติ อย่างใดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อรายนั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก

ลักษณะต้องห้าม

ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบายต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตรา 21 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการนโยบายได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบายแล้ว ผู้นั้นต้องลาออกจากการที่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการใด ๆ อันมีลักษณะต้องห้ามนั้น นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

1.  ลักษณะต้องห้ามในขณะดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่

(1) เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เว้นแต่อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

(2) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร ท้องถิ่น กรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(3) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(4) เป็นหุ้นส่วน กรรมการ พนักงานในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม หรือในห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตรายการให้องค์การ

2.  ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับองค์การ หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการขององค์การ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่การเข้าบริหารหรือเข้าร่วมดำเนินกิจการร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย

เอกสารเกี่ยวข้อง

 • ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ฉบับที่ 5/2565 (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ฉบับที่ 6/2565 (ดาวน์โหลด)
 • พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ดาวน์โหลด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2790-2000 ต่อ 2142, 2147

ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

เวลา 09.00 – 18.00 น.

e-mail : BOGSelection@thaipbs.or.th