รับเรื่องร้องเรียนจริยธรรม

รับเรื่องร้องเรียนจริยธรรม

เรื่องร้องเรียน

ส.ส.ท. เปิดรับแจ้งเรื่องร้องเรียน กรณีปรากฎข้อความ เสียงหรือภาพทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงในสื่ออื่นๆของส.ส.ท. หรือปรากฎพฤติกรรมของบุคลากรของ ส.ส.ท. ทุกระดับหรือผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ผลิตรายการกระทำการหรือผลิตรายการ ขัดต่อจริยธรรม ของวิชาชีพหรือพบพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต โดยท่านสามารถแจ้งข้อมูลได้ตาม ช่องทางต่างๆ หรือกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่างนี้

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB เป็นไฟล์ที่มีนามสกุลดังนี้ gif, jpg, png, pdf, doc, xls, jpeg