รับเรื่องร้องเรียนจริยธรรม

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ฯ

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล
อนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
อนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
นางสาวอุษาสินี ริ้วทอง
อนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
รศ. รุจน์ โกมลบุตร
อนุกรรมการ
รศ. วรัชญ์ ครุจิต
อนุกรรมการ
นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
อนุกรรมการ
นายอิทธิพันธ์ บัวทอง
อนุกรรมการ
นายกัณฑ์สมิต เก็งวินิจ
เลขานุการ