รับเรื่องร้องเรียนจริยธรรม

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ฯ

นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
ประธานอนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ
อนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล
อนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
นางสุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
อนุกรรมการ (ผู้แทนผู้อำนวยการ ส.ส.ท.)
นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
อนุกรรมการ (ผู้แทนมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย )
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง
อนุกรรมการ (ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค)
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย
อนุกรรมการ (นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ ผู้แทนส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ)
นายฉัตรชัย สุวาทิต
อนุกรรมการ (ผู้แทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ)
นายทัศไนย ไชยแขวง
อนุกรรมการ (ผู้แทนนายกสภาทนายความ)
นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน
อนุกรรมการ (ผู้แทนสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย)
นายนิรันดร์ เยาวภาว์
อนุกรรมการ (ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์)
นางธารินี อินทรนันท์
เลขานุการ
นางสาวณัฐชยา สุขศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ