รับเรื่องร้องเรียนจริยธรรม

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ฯ

นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
ประธานอนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล
อนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
อนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ
อนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
อนุกรรมการ (ผู้แทนมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย )
นางสาวกชนุช แสงแถลง
อนุกรรมการ (ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค)
นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน
อนุกรรมการ (ผู้แทนสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย)
นางสาวกรรณิการ์ แพแก้ว
อนุกรรมการ (ผู้แทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ)
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย
อนุกรรมการ (นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ ผู้แทนส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ)
นายนิรันดร์ เยาวภาว์
อนุกรรมการ (ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์)
นายทัศไนย ไชยแขวง
อนุกรรมการ (ผู้แทนนายกสภาทนายความ)
นางธารินี อินทรนันท์
เลขานุการ
นางสาวณัฐชยา สุขศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ