รับเรื่องร้องเรียนจริยธรรม

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ฯ

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล
อนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
อนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
นางสาวอุษาสินี ริ้วทอง
อนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
รศ. รุจน์ โกมลบุตร
อนุกรรมการ
รศ. วรัชญ ครุจิต
อนุกรรมการ
ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศ หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ส.ส.ท.
เลขานุการ