รับเรื่องร้องเรียนจริยธรรม

ข้อมูลและระเบียบต่างๆ

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

ส.ส.ท. เปิดรับแจ้งเรื่องร้องเรียน กรณีปรากฎข้อความเสียงหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงในสื่ออื่นๆ ของ ส.ส.ท. หรือปรากฎพฤติกรรมของบุคลากรของ ส.ส.ท. ทุกระดับหรือผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ผลิตรายการกระทำการหรือผลิตรายการขัดต่อจริยธรรมของวิชาชีพ โดยท่านสามารถแจ้งข้อมูลได้ตามช่องทาง ดังนี้

1. เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/Complaint

2. ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม

 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำส่งทางอีเมล์ complaint@thaipbs.or.th หรือ ทางไปรษณีย์ที่

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

3. ทางเครื่องโทรสาร (Fax) หมายเลข 0-2790-2061 ส.ส.ท. ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและการแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อ วัตถุประสงค์ของคณะอนุกรรมการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

ระเบียบจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

ดาวโหลดไฟล์ 2552 – ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ (pdf)

ดาวโหลดไฟล์ 2558 – ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ (ฉบับที่ 2)  (pdf)

 

ระเบียบการรับและพิจารณา เรื่องร้องเรียนจากประชาชน

 

ข้อบังคับจริยธรรมวิชาชีพ