การสรรหา

คณะกรรมการสรรหา

ตามมาตรา 18 ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจำนวนสิบห้าคน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย ประกอบด้วย

(1)   ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

(2)   นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

(3)   นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

(4)   ประธานสภาสถาบันนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

(5)   ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

(6)   ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

(7)   ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์

(8)   ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

(9)   นายกสภาทนายความ

(10)   ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

(11)   ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

(12)   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(13)   ปลัดกระทรวงการคลัง

(14)   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

(15)   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้ที่เข้าประชุมแทนต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมของสภา คณะกรรมการหรือสถาบันขององค์การนั้นให้เข้าประชุมแทน
  • ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสรรหาครบตามที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่เมื่อมีเหตุให้ทำการสรรหา ให้คณะกรรมการ
  • สรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาที่เหลืออยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคน
  • กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการนโยบาย
  • ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการกรรมการสรรหา
  • หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสรรหา ให้องค์การทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการในการดำเนินการสรรหา
  • ให้องค์การทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการในการดำเนินการสรรหา

เอกสารเกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ดาวน์โหลด)