ความเคลื่อนไหว

ข่าวจากคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. : ระดมความคิดเพื่อพัฒนาสภาผู้ชมผู้ฟังรายการของ ส.ส.ท.

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการของ ส.ส.ท. หรือ ไทยพีบีเอสเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. ที่เกิดขึ้น 15 ปีแล้ว เพื่อเป็นองค์กรกลางที่เป็นอิสระในการรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากประชาชนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการผลิตรายการ ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะ

ท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อ เทคโนโลยี สังคม และพฤติกรรมของผู้ชมผู้ฟังรายการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากเริ่มแรกไทยพีบีเอสเคยมีสื่อโทรทัศน์เพียงช่องเดียวเมื่อ 15 ปีก่อน ปัจจุบันได้ขยายการบริการไปหลายช่องทางสื่อ โดยมีโทรทัศน์ 2 ช่องและออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์ม รวมทั้งออนดีมานด์อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ในทุกพื้นที่ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น ยิ่งกว่านั้นไทยพีบีเอสยังได้ส่งเสริมให้มีสื่อสาธารณะในภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการนโยบายจึงแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการขึ้น เพื่อใช้ทดแทนระเบียบเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2551 หลังการปรับปรุงระเบียบครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2564

หลังจากที่คณะทำงานชุดนี้ได้ดำเนินกระบวนการจัดทำร่างระเบียบมาระยะหนึ่ง เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส.ส.ท.ได้มีส่วนร่วม คณะกรรมการนโยบายจึงเห็นควรให้จัดรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 19 และ 25 ตุลาคม 2566 ใน 5 ประเด็นสำคัญ คือ

  1. หลักการ องค์ประกอบของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และการแบ่งภาค
  2. หน้าที่และวิธีดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
  3. คุณสมบัติของกรรมการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
  4. การสรรหากรรมการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
  5. การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

จากการรับฟังความคิดเห็นทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา คณะทำงานได้รับทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์และความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่หลากหลายจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการเปิดมุมมองต่อภารกิจของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการของ ส.ส.ท.ที่กว้างขวางขึ้น ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานยกร่างระเบียบดังกล่าว คาดว่าร่างระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฉบับใหม่จะแล้วเสร็จและประกาศใช้ได้ในปลายปี 2566 นี้

รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ขอบคุณผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดที่สละเวลามาร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อพัฒนาสื่อสาธารณะแห่งนี้ให้มีศักยภาพในการให้บริการและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยสืบไป