ความเคลื่อนไหว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะครบวาระ 4 ปี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะครบวาระ 4 ปี

ด้วยคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีผู้ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ 4 ปี จำนวน 5 ตำแหน่ง คือ

 1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 2 ตำแหน่ง
 2. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 3 ตำแหน่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

1. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ

อายุ 54 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ – รปศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขา ECONOMICS Fordham University New York, USA
 • ปริญญาโท สาขา MBA Southeastern University
 • ปริญญาเอก สาขา ECONOMICS Fordham University New York, USA

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการหลักสูตร ปรม. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์สาธารณะ สถาบันพระปกเกล้า
 • ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์/รองประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์
 • อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อดีตกรรมการสภาวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์/อดีตกรรมการสภาการศึกษา
 • อดีตกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ บมจ.บางจากปิโตรเลียม
 • อดีตกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 • อดีตประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการ ธกส.

อาชีพปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด
 • ประธานสถาบันปรีดี พนมยงค์

2. นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

อายุ 59 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขา Zoology University of Hawaii
 • ปริญญาเอก สาขา Oceanography University of Hawaii

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการและกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)
 • กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 • กรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
 • กรรมการสภาวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • อนุกรรมการขับเคลื่อน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • ผู้อำนวยการ ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาชีพปัจจุบัน 

 • ข้าราชการบำนาญ

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

1. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

อายุ 69 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต Stanford University สหรัฐอเมริกา 2521

ประวัติการทำงาน

 • มีความสนใจและมีประสบการณ์งานศึกษาวิจัยและงานพัฒนาชนบท
 • ระหว่างดำรงตำแหน่งที่สำคัญทางการเมืองเช่น สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ได้เป็นประธานคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • เคยทำรายการโทรทัศน์ที่เป็นที่นิยม ล้วนเป็นรายการส่งเสริม เผยแพร่ภูมิปัญญาชาวบ้านและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย เช่น “เวทีชาวบ้าน”, “มองต่างมุม”, “ฃอคิดด้วยฅน”, “นักสำรวจ” ฯลฯ
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (2558) –ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการสร้างระบบรองรับสังคมสูงวัย
 • กรรมการบริหาร การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (กรรมการอิสระ) (บมจ.ท่าอากาศยานไทย) ปี 2550
 • ทำวิจัยเกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตร สินเชื่อในชนบท ทำงานพัฒนาชนบท ร่วมโครงการต่างๆ ในภาคอีสาน และสอนวิชาพัฒนาชนบทไทย
 • ทำรายการโทรทัศน์สะท้อนภูมิปัญญาชาวบ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาธิปไตย เช่น “เวทีชาวบ้าน”, “มองต่างมุม”, “ฃอคิดด้วยฅน” และอื่นๆ รวมทั้งรายการเด็ก “นักสำรวจ” ที่ให้สาระความรู้กับเด็กและเยาวชน
 • กรรมการและดำเนินงานมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา (เลือกตั้ง 2543 – 2549)
 • ประธานคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (รธน.2550) – ประธานคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน

อาชีพปัจจุบัน

 • ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการ สื่อสารมวลชน

2. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช

อายุ 64 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในวิชาชีพสื่อมายาวนาน ผ่านงานระดับชาติทั้งการจัดทำ รธน. และการปฏิรูปเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการปฏิบัติงานกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส
 • ฉับไวต่อข่าวและสถานการณ์
 • จบปริญญาโทคณะพัฒนาสังคม ตรงกับคุณสมบัติที่สมัคร
 • เชี่ยวชาญด้านการเมือง สังคม
 • เป็นนักสิทธิมนุษยชน รักเสรี รักความเป็นธรรม
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สนับสนุนการทำงานแบบเครือข่าย การมีส่วนร่วม
 • มุ่งมั่นตั้งใจจะร่วมพัฒนาสื่อสาธารณะให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 • คำนิยม หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก ซองขาวหนังสือพิมพ์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ มติชน-บทกวี พจนกถา นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด เขียนให้นายบุญเลิศ ช้างใหญ่-คชายุทธเดช  พ.ศ.2539
 • นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ คอลัมนิสต์ ขณะทำงานหนังสือพิมพ์ มติชน 32 ปี (2521-2554) ทำข่าว สัมภาษณ์ เขียนข่าว เขียนบทนำ บทวิเคราะห์
 • เป็นสมาชิกสภาร่าง รธน. (ส.ส.ร.) 2540 เป็น 1 ใน 99 ส.ส.ร. มีนายอุทัย พิมพ์ใจชน เป็นประธาน รธน. นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานคณะกรรมมาธิการยกร่าง รธน.
 • เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 2557-2558 เป็น 1 ใน 250 สปช. / ได้รับการโปรดเกล้าในฐานะเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนไปจัดทำแผนปฏิรูปเสนอรัฐบาล
 • เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) รับคำร้องเพื่อแก้ปัญหาให้ความเป็นธรรม
 • เป็นวิทยากรไปออกรายการทีวี วิทยุและการสัมมนาในโอกาสต่างๆ
 • มีผลงานเขียนหนังสือเล่มเกี่ยวข้องกับการเมือง ปชต. สังคม วัฒนธรรม สื่อ ฯลฯ
 • ขึ้นเวทีอภิปราย “4 ปี Thai PBS สื่อสาธารณะกับความคาดหวังของสังคม”
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภาและเกียรติบัตร
 • เป็นพิธีกรรายการ “คนไทย..ไม่ทิ้งกัน”, “เสียงปฏิรูป”
 • เขียนหนังสือเล่ม (พ็อกเก็ตบุ๊ก) “วาทกรรม กำมะลอ”, “สงครามสื่อ สงครามกลางเมือง”
 • เป็นที่ปรึกษา สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถในด้านสื่อและอื่น ๆ

อาชีพปัจจุบัน

 • สื่ออิสระ – ผู้วิจารณ์ ออกความเห็น ชี้แนะ ติติง (commentator) ประจำรายการวิทยุคลินิกสังคมคลื่นเอฟ.เอ็ม 90.5 เมกะเฮิรตซ์ ทุกเช้าวันอาทิตย์
 • ที่ปรึกษา – ผู้ช่วยงานทางธุรกิจและการเมือง

3. นางสาวอุษาสินี ริ้วทอง

อายุ 55 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิชาการหนังสือพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท (1) การวิจัยสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท (2) Gender and Development สถานศึกษา School of Development Studies, University of East Anglia, United Kingdom

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน: Programme Manager, VSO Thailand (Voluntary Service Overseas หรือ องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ) บริหารโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในงานพัฒนาที่ชุมชนมีส่วนร่วมและบทบาทเยาวชนในด้านความรับผิดชอบ (Social accountability) โดยส่งเสริมแนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกับสมาชิกชุมชนรวมถึงภาคีที่เกี่ยวข้อง
 • พ.ศ.2557– 2559: Consultant, HIV/AIDS and Adolescent Section, UNICEF Thailand ประสานงาน ให้แนวทางและจัดเตรียมข้อมูล พร้อมบริหารงานวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
 • พ.ศ.2543 – 2557: ทำงานที่องค์การแพธ (Program for Appropriate Technology for Health, PATH) ปัจจุบันคือ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Health Foundation)
 • พ.ศ.2541 – 2542: ผู้จัดการ คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)
  ประสานงานเครือข่ายและสนับสนุนองค์กรสมาชิกในการร่วมรณรงค์เคลื่อนไหวทั้งระดับนโยบาย และรณรงค์สาธารณะเพื่อส่งเสริมการป้องกัน การเข้าถึงมาตรฐานการรักษา และการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับเอชไอวี/เอดส์

อาชีพปัจจุบัน

 • ผู้จัดการโครงการองค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ (Voluntary Service Overseas) รับผิดชอบบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพและความมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาชุมชนส่งเสริมแนวคิดและการบริหารงานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา

ทั้งนี้ ส.ส.ท.จะเชิญผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 5 ท่าน มาประชุมร่วมกับกรรมการนโยบายอีก 4 ท่านที่ยังไม่หมดวาระ รวมเป็น 9 ท่าน เพื่อเลือกประธานกรรมการนโยบาย จากนั้นจะส่งรายชื่อกรรมการนโยบายใหม่ทั้ง 5 ท่าน ให้กับนายกรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ให้นายกรัฐมนตรีประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษาต่อไป