ความเคลื่อนไหว

เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. วันนี้ – 6 มิ.ย. 67

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประกาศรับสมัครตำแหน่งกรรมการนโยบาย ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 2 คน และด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 3 คน รวมถึงกรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทดแทนที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการนโยบายผู้ซึ่งตนแทน (ครบวาระวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570) อีกจำนวน 1 คน มีผู้ส่งใบสมัครและเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 27 ราย

 1. นายก้อง รุ่งสว่าง
 2. นายเจษฎา อนุจารี
 3. นายฐิติกร พูลภัทรชีวิน
 4. นายณัฐวุฒิ พงศ์สิริ
 5. นางทัศนีย์ ผลชานิโก
 6. นายธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
 7. นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
 8. นายนเรศร์ เกษะประกร
 9. นายนคร เสรีรักษ์
 10. นายบัณฑิต ศรีอมร
 11. นายปริพัตร บูรณสิน
 12. นายปรีชา โพธิ
 13. นางสาวปุญชนิกา ช่วยนุกิจ
 14. นายพจน์ สุพรหมจักร
 15. นายพิศาล มาณวพัฒน์
 16. นายโยธิน สิทธิบดีกุล
 17. นายระวี ตะวันธรงค์
 18. นายวีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
 19. นางสาววีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์
 20. นายสตาร์ จริงเข้าใจ
 21. นางสุดา แก้วเครือคำ
 22. นางสุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
 23. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ
 24. นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล
 25. นายอินทเดช พิทักษ์สรยุทธ
 26. นายอุทัย เจริญวงศ์
 27. นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 42 ราย

 1. นายโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
 2. นายคำนูณ สิทธิสมาน
 3. นางสาวจิดาภา ธรรมนิยมกุล
 4. นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์
 5. นายชัยนรินทร์ กุหลาบอ่ำ
 6. นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
 7. นายชาญชัย ทองสัมฤทธิ์
 8. นายชานันท์ ยอดหงษ์
 9. นายชูวัส ฤกษ์ศิริสุข
 10. นายธนัชชนม์ ธนาธิปปริพัฒน์
 11. นายนคร สุวานิช
 12. นายนันท์วิสิทธิ์ ตั้งแสงประทีป
 13. นางสาวนารี เจริญผลพิริยะ
 14. นายบัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
 15. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
 16. นายปณิธาน สืบนุการณ์
 17. นางปภัสรา ระกิติ
 18. นายปรีชา เดชาเลิศ
 19. นายพงษ์เทพ สันติกุล
 20. นายพลังพล คงเสรี
 21. นางสาวพิมลพร ยุติศรี
 22. นายเมธา มาสขาว
 23. นายมโหสถ เกิดเดช
 24. นายมะโน ทองปาน
 25. นางวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์
 26. นางสาววิไลภรณ์ จงกลวัฒนา
 27. นางสาววิภารัตน์ พิพัฒน์เตชากร
 28. นายวีระพงษ์ เขมวราภรณ์
 29. นายศราวุฒิ ประทุมราช
 30. นายแสงเดือน สุระเดช
 31. นายสถาพร เริงธรรม
 32. นายสมโภชน์ โตรักษา
 33. นายสามชาย ศรีสันต์
 34. นายสิริภัชกรณ์ ดวงคำ
 35. นายสุทธิ สูอำพัน
 36. นายสุนทร รักษ์รงค์
 37. นายสุปัน รักเชื้อ
 38. นายสุพจน์ อิงอาจ
 39. นางหทัยรัชฌ์ เปี่ยมวิทย์
 40. นายอมรวิชช์ นาครทรรพ
 41. นางอรดล แก้วประเสริฐ
 42. นายอาคร ประมงค์

สามารถส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาที่

 • ประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • email : BOGSelection@thaipbs.or.th (ภายในวันที่ 6 มิ.ย. 67)

เอกสารเกี่ยวข้อง

 • เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ตั้งแต่วันนี้ – 6 มิ.ย. 67 (ดาวน์โหลด)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จำนวน 6 คน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย. 67 (คลิกอ่านข่าว)