ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “นี่คือ …ปณิธานที่หาญมุ่ง”

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “นี่คือ ...ปณิธานที่หาญมุ่ง” น้อมนำพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม รองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ และนายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกิจกรรม “นี่คือ…ปณิธานที่หาญมุ่ง” ณ ลานไม้ ชั้น 1 และบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ส.ส.ท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมเป็น 5 โซน ได้แก่ 1. ตลาดนัดยั่งยืน 2. เทศกาลข้าวใหม่ 4 ภาค 3. SDGs Workshop เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติการสู่ความยั่งยืน 4. Talk สร้างพลัง ปลุกปณิธานในตัวคุณ กับ 10 นักเล่าบันดาลใจ” และ 5. ศิลปการแสดงและดนตรี

พิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.45 – 12.00 น. โดยมี รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย กล่าวรายงาน และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวเปิดงาน หลังจากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และ นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ร่วมทำสัญญลักษณ์เพื่อแสดงปณิธานบนเวที และถ่ายภาพร่วมกัน

ในเวลา 16.30 น. คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม “นี่คือ…ปณิธานที่หาญมุ่ง” เพื่อบันทึกเทปออกอากาศเป็นรายการเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560