ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมงาน “เวทีชวนเปลี่ยนประเทศไทย…กุญแจสร้างคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืน”

กรรมการนโยบายร่วมงาน "เวทีชวนเปลี่ยนประเทศไทย...กุญแจสร้างคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืน"

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ร่วมงาน “เวทีชวนเปลี่ยนประเทศไทย…กุญแจสร้างคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืน” และกล่าวปาฐกถาเปิดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืน เท่าเทียม ทั่วถึง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านข้อเสนอการขับเคลื่อนวาระด้านการศึกษา และภาคีหุ้นส่วนการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้ ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ