ความเคลื่อนไหว

ประชุมกรรมการสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอสนัดแรก เลือก “ชวรงค์” เป็นประธาน

ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอสนัดแรก "ชวรงค์" ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการสรรหาฯ วางกรอบแผนการทำงานสรรหากรรมการนโยบายทดแทนผู้ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง 5 คน และทดแทนลาออกก่อนครบวาระ 1 คน รวม 6 คน เตรียมประกาศรับสมัครและแสดงวิสัยทัศน์ต่อไป

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 67 ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ได้จัดการประชุมครั้งที่ 1 เพื่อวางกรอบแผนการดำเนินการสรรหากรรมการนโยบาย กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และวิธีการรับสมัครกรรมการนโยบาย โดยการสรรหากรรมการนโยบายครั้งนี้เพื่อทดแทนผู้ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 5 คน และทดแทนลาออกก่อนครบวาระ 1 คน รวมทั้งหมด 6 คน

รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. พร้อมแนะนำองค์กรให้แก่กรรมการทุกท่านได้รู้จัก โดยได้กล่าวถึงทิศทางของไทยพีบีเอส ที่จะเข้าสู่ระบบนิเวศสื่อที่เป็นดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ และยืนยันถึงจุดยืนของไทยพีบีเอส ในการเป็นสื่อสาธารณะที่ยึดโยงกับประชาชน และทำประโยชน์ให้แก่สังคม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เข้าใจถึงความเป็นสื่อสาธารณะ และความสำคัญของกรรมการนโยบายที่จะต้องมาเป็นผู้แนะแนวทางการดำเนินงานให้แก่ไทยพีบีเอส ต่อไป

โดยที่ประชุมฯ ได้ลงคะแนนเสียงให้ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ดำรงตำแหน่งประธานสรรหากรรมการนโยบาย และ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ประธานสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย

ทั้งนี้ กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ได้แก่

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครอง และพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 3 คน

  1. รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย
  2. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช กรรมการนโยบาย
  3. นางสาวอุษาสินี ริ้วทอง กรรมการนโยบาย

ด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 2 คน

  1. รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการนโยบาย
  2. นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการนโยบาย ด้านการบริหารจัดการองค์กร

และทดแทนกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ที่ลาออกก่อนครบวาระ 1 คน คือ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี กรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครอง และพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

โดยขั้นตอนกระบวนการการสรรหากรรมการนโยบาย คณะกรรมการการสรรหา จะมีการตรวจคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย และประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมให้สาธารณะชนร่วมตรวจสอบ แสดงวิสัยทัศน์ และคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบาย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ได้ที่ www.thaipbs.or.th/BOG สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2790-2000 ต่อ 2142 ,2147