ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่องสื่อสาธารณะกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และบริบทของกลุ่มประเด็นการศึกษาและการเรียนรู้ เรื่องสื่อสาธารณะกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย บรรยายพิเศษ เรื่อง สื่อสาธารณะกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ทั้งร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และบริบทของกลุ่มประเด็นการศึกษาและการเรียนรู้ เรื่องสื่อสาธารณะกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และให้ได้ข้อเสนอแนะต่อ ส.ส.ท. ในการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษา เสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม รวมถึงการสร้างเครือข่ายและพื้นที่ทำงานร่วมกันในเชิงประเด็น

จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กลุ่มประเด็นการศึกษาและการเรียนรู้ ณ โรงแรมไพรม์ไทม์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี