ความเคลื่อนไหว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะครบวาระ 4 ปี

ด้วยคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จะมีผู้ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ จำนวน 4 ตำแหน่ง

 • ด้านกิจการสื่อสารมวลชน 2 ตำแหน่ง
 • ด้านการบริหารจัดการองค์กร 1 ตำแหน่ง
 • ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 1 ตำแหน่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ด้านกิจการสื่อสารมวลชน

1. นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ 

อายุ 63 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Special student: The Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania

ประวัติการทำงาน

 • งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ 15 ปี
 • ผู้ประกาศและผู้ผลิตรายการ บรรษัทแพร่ภาพกระจายเสียงอังกฤษ (บีบีซี) ภาคภาษาไทย กรุงลอนดอน
 • ผู้บริหารโครงการวิทยุผู้จัดการ คลื่นเอฟเอ็ม 97.5 อสมท.
 • ผู้บริหารฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • กรรมการบริหารสถาบันอิศราและมีเดียมอนิเตอร์
 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ ในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม กสทช.

ปัจจุบัน

 • สื่อมวลชนอิสระ และกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ด้านกิจการสื่อสารมวลชน (ซึ่งจะดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 29 พ.ย. 2561)

2. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล 

อายุ 58 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • ผู้สื่อข่าวการเมืองและเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ตะวันสยาม
 • ผู้ช่วยหัวหน้าข่าว หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการเมือง หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
 • บรรณาธิการผู้พิมพ์และผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
 • บรรณาธิการที่ปรึกษาเครือเนชั่น
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, จุฬาลงกรณ์ฯ, มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ฯลฯ
 • คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • กรรมการควบคุมจริยธรรมสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
  ปัจจุบัน
 • ทนายความ
 • อาจารย์พิเศษ และวิทยากรชำนาญการด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนในสถาบันการศึกษาระดับอุมศึกษาภาครัฐและเอกชน

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

3. รศ.ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร 

อายุ 53 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขา Information Processing จาก Tokyo Institute of Technology
 • ปริญญาเอก สาขา Information Processing จาก Tokyo Institute of Technology

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการจัดทำแผนบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ
 • กรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ด้านบริหารจัดการองค์กร
 • กรรมการอิสระ บมจ. อสมท.
 • อนุกรรมการจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิทัลของประเทศไทย
 • ร่วมงานกับหน่วยที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Sony, NHK และ NICT ประเทศญี่ปุ่น
  ปัจจุบัน
 • อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นฯ

4. นายชัยรัตน์ แสงอรุณ

อายุ 65 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • คณะกรรมการช่วยเหลือด้านคดีของสภาทนายความ
 • กรรมการในหน่วยงานของรัฐ
 • ประกอบวิชาชีพทนายความ 40 ปี มีความสามารถในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำมาปรับใช้กับข้อกฎหมาย
 • เชี่ยวชาญงานคดีด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิผู้ด้อยโอกาส สิทธิผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ

ปัจจุบัน

 • ทนายความ
 • อนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ส.ส.ท.

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ให้นายกรัฐมนตรีประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษาต่อไป