ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทาง ส.ส.ท. ปี 2561-2563”

คณะกรรมการนโยบายร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทาง ส.ส.ท. ปี 2561-2563” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจร่วมกันในทิศทางของ ส.ส.ท.

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทาง ส.ส.ท. ปี 2561-2563” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจร่วมกันในทิศทางของ ส.ส.ท. ของกลไกหลัก 5 ฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร พนักงานระดับผู้บริหาร สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และมูลนิธิไทยพีบีเอส รวมทั้งร่วมอภิปรายในประเด็น “ไทยพีบีเอส…ทิศทาง และความคาดหวังในปี 2561” จัดโดยส่วนงานด้านยุทธศาสตร์องค์การ สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท.