ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสัมมนาฝึกอบรมหลักสูตร “ความก้าวหน้าของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติ”

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสัมมนาฝึกอบรมหลักสูตร “ความก้าวหน้าของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติ” โดยมีวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ นายไพโรจน์ พลเพชร และนายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสัมมนาฝึกอบรมหลักสูตร “ความก้าวหน้าของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติ” โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จัดโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้