ความเคลื่อนไหว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ด้านกิจการสื่อสารมวลชน

ด้วยกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ทำให้ตำแหน่งกรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน ว่างลง จำนวน 1 คน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง ประเทศไทย ได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย ดังนี้

ด้านกิจการสื่อสารมวลชน

  1. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล  >>คลิกอ่านประวัติ<<

และรายชื่อบุคคลสำรอง ดังนี้

  1. นางสาวมนทิรา จูฑะพุทธิ

กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์ ให้ถือว่าบุคคลสำรองเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกแทนตามลำดับ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ให้นายกรัฐมนตรีประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง