ความเคลื่อนไหว

ไทยพีบีเอส เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. วันนี้ – 28 ธ.ค. 65

ไทยพีบีเอส เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. วันนี้ - 28 ธ.ค. 65

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประกาศรับสมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ด้านกิจการสื่อสารมวลชน มีผู้ส่งใบสมัครและเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ดังนี้

  1.  นายกษิติ กมลนาวิน
  2.  นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล
  3.  นายตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์
  4.  นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส
  5.  นายประภาส นวลเนตร
  6.  นางสาวมนทิรา จูฑะพุทธิ
  7.  นายวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ
  8.  นายศุภชัย กฤตผลชัย
  9.  นายสุทนต์ กล้าการขาย
  10.  นายอมรวัฒน์ พุทธเลิศศักดิ์

โดยสามารถส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาที่
ประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หรือ email : BOGSelection@thaipbs.or.th (ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2565)