ความเคลื่อนไหว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ในวันที่ 11 ม.ค. 66

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ด้านกิจการสื่อสารมวลชน ในวันที่ 11 ม.ค. 66

ด้วยกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ทำให้ตำแหน่งกรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน ว่างลง จำนวน 1 คน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ช่วงระหว่างเวลา 10.00 – 12.30 น.

ด้านกิจการสื่อสารมวลชน จำนวน 10 คน ดังนี้

 1. นายกษิติ กมลนาวิน
 2. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล
 3. นายตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์
 4. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส
 5. นายประภาส นวลเนตร
 6. นางสาวมนทิรา จูทะพุทธิ
 7. นายวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ
 8. นายศุภชัย กฤตผลชัย
 9. นายสุทนต์ กล้าการขาย
 10. นายอมรวัฒน์ พุทธเลิศศักดิ์

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกด้านกิจการสื่อสารมวลชนจะต้องแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. โดยกำหนดแสดงวิสัยทัศน์ ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เรียงตามลำดับในช่วงเวลาที่ระบุข้างต้น

 • สถานที่มาแสดงวิสัยทัศน์

อาคารศูนย์การเรียนรู้ (อาคารดี) (แผนที่)
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร

โดยการแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. กำหนดไว้คนละไม่เกิน 15 นาที เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ดังนี้

 1. แนะนำตนเองพร้อมกับแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านที่สมัคร
 2. แสดงวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลนโยบาย ส.ส.ท.
 3. ตอบคำถามหลักตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท.กำหนด และเลือกคำถามอีก 1 คำถาม เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลนโยบาย
 4. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์หรือข้อมูลอื่นประกอบการนำเสนอ

เพื่อให้การเข้าร่วมแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาของผู้สมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ขอความร่วมมือผู้สมัครปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. กำหนดไว้แล้ว

ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่สามารถแสดงตน เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ในวัน เวลาที่ระบุไว้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ถือว่าผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น สละสิทธิ์การขอรับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการนโยบาย

กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เป็นผู้วินิจฉัยและต้องมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายทั้งคณะ และให้ถือเป็นที่สุด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2790-2000 ต่อ 2142, 2147
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 – 18.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง