ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม “เวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ ภูมิภาคกลาง ประจำปี 2562”

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม "เวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ ภูมิภาคกลาง ประจำปี 2562"

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นายชัยรัตน์ แสงอรุณ กรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรม “เวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ ภูมิภาคกลาง ประจำปี 2562” เวทีดังกล่าวจัดขึ้นในหัวข้อ “ขับเคลื่อนพลเมืองดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพและเป็นธรรม” เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดขึ้นโดย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ณ ห้องเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา