ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมความรู้ดนตรีไทยแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน”

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมความรู้ดนตรีไทยแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน" มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เล่นดนตรีไทยเพื่อสืบสานอัตลักษณ์ของชุมชนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมความรู้ดนตรีไทยแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน” มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เล่นดนตรีไทยเพื่อสืบสานอัตลักษณ์ของชุมชนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อร่วมสนับสนุนเครื่องดนตรีไทยและการอบรมดนตรีไทยแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของสื่อสาธารณะ จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. มูลนิธิไทยพีบีเอส และคณะอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ณ ลานไม้ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ส.ส.ท.

ในการนี้ รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบายเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม นำเสนอความเป็นมาของโครงการ นอกจากนั้น นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย ร่วมสนับสนุนเครื่องดนตรี (ซอด้วง) ให้กับโครงการด้วย