ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ หัวข้อ “กฎหมายและจริยธรรมสื่อออนไลน์”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ ในหัวข้อ “กฎหมายและจริยธรรมสื่อออนไลน์”

เพื่อให้สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์และการใช้เครื่องมือสื่อออนไลน์รับฟังความคิดเห็น และสื่อสารข้อมูลข่าวสารประเด็นสาธารณะได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีจริยธรรม จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กลุ่มประเด็นสื่อสาธารณะ

ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร