ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมรับฟังรายงานเบื้องต้น การประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี 2559

คณะกรรมการนโยบาย ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานเบื้องต้น ของโครงการประเมินบทบาทสื่อสาธารณะบนช่องทางสื่อที่หลากหลาย

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบาย ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ของโครงการประเมินบทบาทสื่อสาธารณะบนช่องทางสื่อที่หลากหลาย (Multi-Platform) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี 2559 จัดโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลของ ส.ส.ท. ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท.