ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 คณะกรรมการนโยบายพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 คณะกรรมการนโยบายพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ โดยมี นางสุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะและทีมงาน ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายมีข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อสาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ การค้นคว้า อ้างอิง และสร้างระบบฐานข้อมูลให้องค์กร