ความเคลื่อนไหว

กองหนุน ส.ส.ท.พร้อมสนับสนุนงานทัพหน้าให้ราบรื่น ขอลดความเหลื่อมล้ำ อยากให้ไทยพีบีเอสเป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น

ระหว่างนี้ยังอยู่ในช่วงที่คณะกรรมการนโยบาย (กนย.) พบปะกับพนักงานกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ส.ส.ท. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ช่วงเช้าของวันที่ 14 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการนโยบายได้พบปะพนักงานใน 3 หน่วยงานสนับสนุนหลักของ ส.ส.ท. ได้แก่ สำนักบริหาร ศูนย์การเงิน และฝ่ายบริหารความเสี่ยง ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง พนักงานของทั้ง 3 หน่วยงานยินดีที่คณะกรรมการนโยบายจัดให้มีการพบปะในลักษณะนี้

แม้พนักงานจากหน่วยสนับสนุนเหล่านี้จะตระหนักดีว่า ส.ส.ท.เป็นองค์กรสื่อที่มีภารกิจหลักเป็นงานด้านเนื้อหา แต่ก็ประสงค์ที่จะเห็นการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และพร้อมสนับสนุนงานของทุกหน่วยงานให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ เพราะในฐานะชาวไทยพีบีเอสต้องการให้องค์การเป็นที่ยอมรับและรู้จักกว้างขวางมากขึ้น สำหรับการทำงานบางช่วงที่อาจมีปัญหาอยู่บ้าง โดยเฉพาะในกรณีที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายใน ที่หน่วยสนับสนุนไม่ได้รับทราบและมีเวลาเตรียมการเพียงพอ

นอกจากนั้นยังเห็นว่าจะเป็นประโยชน์และจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าหากมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน ในโอกาสนี้พนักงานบางส่วนได้สะท้อนด้วยว่า ที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานอาจมีความสับสนในเรื่องการทำงานระหว่างฝ่ายนโยบายกับฝ่ายบริหารอยู่บ้าง

รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบายกล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้รับฟังความเห็นที่ตรงไปตรงมา สำหรับคณะกรรมการนโยบายแล้ว การทำงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหลักหรือหน่วยงานสนับสนุน ล้วนมีความสำคัญต่อองค์การทั้งสิ้น การได้รับรู้ปัญหาและแนวคิดของผู้ปฏิบัติงาน จะทำให้คณะกรรมการนโยบายนำความคิดเห็นไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายให้ดีขึ้น สำหรับการทำงานระหว่างฝ่ายนโยบายและฝ่ายบริหารนั้น ต่างฝ่ายต่างมีอำนาจหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติ ส.ส.ท.กำหนด แต่ก็มีการประชุมร่วมและประสานกันอยู่ตลอดเวลา