ความเคลื่อนไหว

เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. วันนี้ถึง 20 มิ.ย. 63

ไทยพีบีเอสเชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประกาศรับสมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จำนวน 5 ตำแหน่ง คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กร 2 ตำแหน่ง และด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 3 ตำแหน่ง มีผู้ส่งใบสมัครและเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ดังนี้

ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ด้านการบริหารจัดการองค์กร

 1. นายกมล กมลตระกูล
 2. นางกัลยาณ์ ภูวนันท์ (สกุลเดิม ณ สงขลา)
 3. รศ.ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์
 4. นายไชยยศ พนมสุวรรณ
 5. นายทัศไนย ไชยแขวง
 6. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
 7. นายบัณฑิต ศรีอมร
 8. นายปิยพัฒน์ สุภาวรรณ
 9. นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์
 10. นายรุ่งเรือง พิทยศิริ
 11. นายวิริยา ธรรมเรืองทอง
 12. ดร.วีรชัย กู้ประเสริฐ
 13. นางศศิธร พงศธร
 14. นายสมิต สว่างจิต
 15. นายองอาจ เลาหวินิจ
 16. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ
 17. นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาส

 1. ดร.กัณฐวุฒิ บุญมี
 2. ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน
 3. นายจุฏิ ปัญญาสยาม
 4. ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
 5. ศาสตราภิชาน ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
 6. นายชำนาญ จันทร์เรือง
 7. นายชูบุญ บุษดาคำ (ชื่อเดิม นายอดุลย์ บุษดาคำ)
 8. นายชูศิษฏ์ แย้มเกษร
 9. นายฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์
 10. นายฐิติวัฒน์ อุณาตระการ
 11. นางทิพวรรณ จันทร์เจริญฤทธิ์
 12. ดร.ธนวรรต กุลตังวัฒนา
 13. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ
 14. นางสาวธันยรัตน์ เสริมเสนาพร
 15. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช (นามสกุลเดิม ช้างใหญ่)
 16. นายพรชัย แสงปานแก้ว
 17. นายพฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลียง
 18. นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ 
 19. นางมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
 20. นางเรืองรวี พิชัยกุล
 21. นายวชิระ ศรสุราษฎร์
 22. นายวีระ นิจไตรรัตน์
 23. พลตรีวีระศักดิ์ นาทะสิริ
 24. ดร.ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล
 25. นายศิริวัฒน์ พหลทัพ
 26. นายสมจิต สุวรรณบุษย์
 27. นางสมศรี หาญอนันทสุข
 28. นายสมศักดิ์ ลิลา
 29. นางสาวสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
 30. นายสุทิน โรจน์ประเสริฐ
 31. นายสุรพงษ์ กองจันทึก
 32. นายสุวิชาญ ทุนอินทร์
 33. นายอมร วาณิชวิวัฒน์
 34. นายอมรินทร์ อัครกวิน
 35. นางอรสา ภาววิมล
 36. นางอังคณา นีละไพจิตร
 37. นางสาวอุษาสินี ริ้วทอง

โดยสามารถส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาที่

ประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หรือ email : BOGSelection@thaipbs.or.th (ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2563)