ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมกล่าวปาฐกถา “งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภูมิภาคใต้ ปี 2562”

กรรมการนโยบายร่วมกล่าวปาฐกถา “งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภูมิภาคใต้ ปี 2562”

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ร่วมกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ทิศทางสื่อสาธารณะกับสังคมไทย” ในงานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภูมิภาคใต้ ปี 2562 ให้แก่ ผู้แทนภาคีเครือข่ายเชิงประเด็นและผู้ชมเข้มข้นที่ร่วมงานกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เพื่อร่วมพัฒนาข้อเสนอการขับเคลื่อนการเรียนรู้และนโยบายสาธารณะ อันเป็นการเสริมสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าของ การเข้าถึง และร่วมพัฒนาสื่อสาธารณะในฐานะภาคีหุ้นส่วนอย่างแท้จริง จัดขึ้นโดย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ณ โรงแรมราวดี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช