ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมปาฐกถาพิเศษ การกระจายอำนาจประชาธิปไตย “ความสำเร็จและความล้มเหลวของการกระจายอำนาจสังคมไทยที่ผ่านมา”

กรรมการนโยบายร่วมปาฐกถาพิเศษ การกระจายอำนาจประชาธิปไตย "ความสำเร็จและความล้มเหลวของการกระจายอำนาจสังคมไทยที่ผ่านมา"

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบายร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การกระจายอำนาจประชาธิปไตย “ความสำเร็จและความล้มเหลวของการกระจายอำนาจสังคมไทยที่ผ่านมา” เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการกระจายอำนาจประชาธิปไตย รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในประเด็นการกระจายอำนาจ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายการกระจายอำนาจประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีต่อสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชนในอนาคต จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา