ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายเยี่ยมหน่วยงานทั้งหมดในสำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. ก่อนลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ภูมิภาคและพบภาคีเครือข่าย

คณะกรรมการนโยบายได้เยี่ยมสำนักและศูนย์ต่าง ๆ ทั้งหมดในสำนักงานใหญ่ของ ส.ส.ท. เพื่อรับทราบการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจพนักงานทุกระดับ

 

สืบเนื่องจากกรรมการนโยบายใหม่จำนวน 4 คนเพิ่งเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบายได้นำกรรมการนโยบายทั้งคณะเยี่ยมสำนักและศูนย์ รวมทั้งสิ้น 23 หน่วยงาน ซึ่งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

 

นอกจากจะแนะนำกรรมการนโยบายใหม่ต่อผู้บริหารและพนักงานแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนกันถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งความสำเร็จที่ได้รับ สิ่งที่จะต้องดำเนินการในรอบปีนี้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และสิ่งที่พนักงานต้องการเพิ่มเติม

 

จากการเยี่ยมหน่วยงานในครั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายเห็นถึงความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์การ โดยเฉพาะพนักงานมีอุดมการณ์ เชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในความเป็นสื่อสาธารณะของ ส.ส.ท. แม้จะมีบางส่วนกังวลและมีความรู้สึกไม่มั่นคงต่ออนาคตและคุณภาพชีวิต แต่ส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะปรับตัวรับภูมิทัศน์สื่อและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

 

น่าเสียดายที่การพบปะกันในลักษณะนี้มีข้อจำกัดด้านเวลา โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยงานและสาระ ทำให้การสนทนาแลกเปลี่ยนไม่สามารถลงลึกในเรื่องต่าง ๆ ได้ แต่จากบรรยากาศที่ดำเนินไปด้วยดี ทำให้คณะกรรมการนโยบายคาดหวังว่าการเยี่ยมหน่วยงานและพบพนักงานครั้งนี้จะนำไปสู่การสานสนทนาที่ลึกซึ้งขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น

 

รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบายกล่าวว่า ในการเยี่ยมหน่วยงานและพบกับพนักงานครั้งล่าสุดนี้ คณะกรรมการนโยบายได้รับทราบว่าพนักงานทุกหน่วยงานต่างยินดีและพอใจที่คณะกรรมการนโยบายมาเยี่ยม ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นกันเอง แม้บางหน่วยงานอาจมีภารกิจติดพันทำให้ไม่สามารถพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่ก็ตาม

 

คณะกรรมการนโยบายเชื่อมั่นว่าการสื่อสารและการพบปะกันอย่างสม่ำเสมอระหว่างระดับนโยบาย ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ จะสร้างความเป็นเอกภาพ ความผูกพัน และความไว้วางใจ ให้ทุกภาคส่วนของ ส.ส.ท.สามารถสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าตอบโจทย์ความเป็นสื่อสาธารณะได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

 

คณะกรรมการนโยบายมีกำหนดที่จะไปเยี่ยมศูนย์ภูมิภาค 3 ศูนย์ของ ส.ส.ท. ที่เชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่ พร้อมทั้งพบปะภาคีเครือข่ายในภูมิภาคต่าง ๆ ภายในเดือนมีนาคมนี้