ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมงานเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส.ส.ท.

คณะกรรมการนโยบายร่วมงานเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการนโยบายจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส.ส.ท. เพื่อให้คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงาน ส.ส.ท. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเพื่อเป็นกรอบและฐานข้อมูลในการวางแนวทางการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส.ส.ท. ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับองค์การและในระดับชาติ

โดยเชิญ ดร.หงษ์ลัดดา พงศ์สุวรรณ และคณะที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส.ส.ท.ระยะ 3 ปี (2561-2563) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท. ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ รองศาสตราจาย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย เป็นประธานกล่าวต้อนรับ เปิดการเสวนา และกล่าวขอบคุณวิทยากร