ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เรื่องพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตามบริบทและสถานการณ์ 6 กลุ่มประเด็น เรื่องพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และนายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็นตามบริบทและสถานการณ์ 6 กลุ่มประเด็น เพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 17 ถึง 22 ปี ซึ่งจะมีสิทธิการเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และรองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กล่าวปาฐกถาในหัวข้อเรื่อง พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กลุ่มประเด็นที่ 6 พหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมประชาธิปไตย เวทีภูมิภาค : ภาคกลาง

ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย