ความเคลื่อนไหว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ในวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ในวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2563

ด้วยกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จะมีผู้ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ จำนวน 5 ตำแหน่ง คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กร 2 ตำแหน่ง และด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 3 ตำแหน่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้แสดงวิสัยทัศน์ ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น.

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 16 คน

 1. นายกัณฐวุฒิ บุญมี
 2. นายจักรกฤษณ์ สิริริน
 3. นายจุฏิ ปัญญาสยาม
 4. นายจุมพล พูลภัทรชีวิน
 5. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
 6. นายชำนาญ จันทร์เรือง
 7. นายชูบุญ บุษดาคำ
 8. นายชูศิษฏ์ แย้มเกษร
 9. นายฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์
 10. นายฐิติวัฒน์ อุณาตระการ
 11. นางทิพวรรณ จันทร์เจริญฤทธิ์
 12. นายธนวรรต กุลตังวัฒนา
 13. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ
 14. นางสาวธันยรัตน์ เสริมเสนาพร
 15. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
 16. นายพรชัย แสงปานแก้ว

รายชื่อผู้แสดงวิสัยทัศน์ ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00 – 18.00 น.

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 21 คน

 1. นายพฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลียง
 2. นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ
 3. นางมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
 4. นางเรืองรวี พิชัยกุล
 5. นายวชิระ ศรสุราษฎร์
 6. นายวีระ นิจไตรรัตน์
 7. นายวีระศักดิ์ นาทะสิริ
 8. นายศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล
 9. นายศิริวัฒน์ พหลทัพ
 10. นายสมจิต สุวรรณบุษย์
 11. นางสมศรี หาญอนันทสุข
 12. นายสมศักดิ์ ลิลา
 13. นางสาวสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
 14. นายสุทิน โรจน์ประเสริฐ
 15. นายสุรพงษ์ กองจันทึก
 16. นายสุวิชาญ ทุนอินทร์
 17. นายอมร วาณิชวิวัฒน์
 18. นายอมรินทร์ อัครกวิน
 19. นางอรสา ภาววิมล
 20. นางอังคณา นีละไพจิตร
 21. นางสาวอุษาสินี ริ้วทอง

รายชื่อผู้แสดงวิสัยทัศน์ ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 – 13.00 น.

ด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 16 คน

 1. นายกมล กมลตระกูล
 2. นางกัลยาณ์ ภูวนันท์
 3. นายจิรศักดิ์ รอดจันทร์
 4. นายไชยยศ พนมสุวรรณ
 5. นายทัศไนย ไชยแขวง
 6. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
 7. นายบัณฑิต ศรีอมร
 8. นายปิยพัฒน์ สุภาวรรณ
 9. นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์
 10. นายรุ่งเรือง พิทยศิริ
 11. นายวิริยา ธรรมเรืองทอง
 12. นายวีรชัย กู้ประเสริฐ
 13. นายสมิต สว่างจิต
 14. นายองอาจ เลาหวินิจ
 15. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ
 16. นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ดังนี้

 1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ตามลำดับในช่วงเวลาที่ระบุข้างต้น
 2. ด้านการบริหารจัดการองค์กร กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ตามลำดับในช่วงเวลาที่ระบุข้างต้น

สถานที่แสดงวิสัยทัศน์

ณ  ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารอำนวยการ (แผนที่)
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร

โดยการแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. กำหนดไว้คนละไม่เกิน 15 นาที เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ดังนี้

 1. แนะนำตนเองพร้อมกับแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านที่สมัคร
 2. แสดงวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลนโยบาย ส.ส.ท.
 3. ตอบคำถามหลักตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด และเลือกคำถามอีก 1 คำถาม เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลนโยบาย
 4. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์หรือข้อมูลอื่นประกอบการนำเสนอ

ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่สามารถแสดงตน เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวัน เวลาที่ระบุไว้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ถือว่าผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น สละสิทธิ์การขอรับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการนโยบาย

กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย เป็นผู้วินิจฉัยและต้องมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายทั้งคณะ และให้ถือเป็นที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง