ความเคลื่อนไหว

มติเลือก “ชวรงค์” เป็นประธานสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอส รับสมัคร 1-30 เม.ย. 63

กรรมการสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอส เลือก ‘ชวรงค์’ เป็นประธาน พร้อมเปิดรับสมัคร 1 - 30 เม.ย. 63

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ได้จัดการประชุมนัดแรก เพื่อกำหนดกรอบการทำงานในการสรรหากรรมการนโยบายทดแทนผู้ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 5 คน โดยที่ประชุมมีมติให้ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ดำรงตำแหน่งประธานสรรหากรรมการนโยบาย

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสรรหากรรมการนโยบาย กล่าวว่า “การสรรหากรรมการนโยบายมีความสำคัญ เนื่องจากไทยพีบีเอสเป็นสื่อสาธารณะที่มีกฎหมายรองรับและกำหนดว่า คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลนโยบายและการทำงานต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารไทยพีบีเอส รวมถึงการเลือกผู้บริหาร ผู้อำนวยการ การกำหนดงบประมาณต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะไทยพีบีเอสได้รับงบประมาณจากภาษีสุราและยาสูบปีละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าว”

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับสมัคร รวมทั้งพิจารณาประกาศรับสมัครกรรมการนโยบาย โดยจะเริ่มรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 และเมื่อปิดรับสมัครแล้ว ก็จะมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งจะประกาศต่อสาธารณะ ใครก็ตามที่รู้จักผู้สมัครทั้งทางบวกทางลบ สามารถส่งข้อมูลเข้ามายังคณะกรรมการสรรหา เพื่อนำมาพิจารณาผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น และเชิญมาแสดงวิสัยทัศน์กับทางกรรมการสรรหาเพื่อลงมติเลือก หลังจากนั้นจะเชิญผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 5 คน เข้ามาประชุมร่วมกับกรรมการนโยบาย 4 คนที่ยังไม่หมดวาระ รวมเป็น 9 คน เพื่อเลือกประธานกรรมการนโยบาย และส่งชื่อประธานพร้อมกับกรรมการนโยบายใหม่ทั้ง 5 คน ให้กับนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สำหรับกำหนดการรับสมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ทดแทนผู้ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 5 คน จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 โดยจะประกาศหลักเกณฑ์และรายละเอียดการรับสมัครทาง www.thaipbs.or.th/BOGSelection รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้น จะต้องเตรียมตัวเพื่อรับการคัดเลือกในรอบแสดงวิสัยทัศน์ต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ได้แก่

 • ด้านการบริหารจัดการองค์กร 2 คน คือ รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี และ รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
 • ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 3 คน คือ นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ, นายไพโรจน์ พลเพชร และนางเรืองรวี พิชัยกุล

ส่วนกรรมการสรรหาจาก 15 องค์กร ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส.ส.ท.ได้แก่

 • ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
 • นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
 • นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • ประธานสภาสถาบันนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
 • ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
 • ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
 • ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์
 • ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
 • นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ปลัดกระทรวงการคลัง
 • ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ได้ที่ www.thaipbs.or.th/BOGSelection

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-790-2000 ต่อ 2142-3