ความเคลื่อนไหว

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “แต่งตั้ง 4 กรรมการนโยบายไทยพีบีเอส”

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

โดยที่พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 บัญญัติให้คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย แจ้งรายชื่อกรรมการนโยบายพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยแล้วแต่เนื่องจากมีกรรมการนโยบายที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง จึงจำเป็นต้องมีการสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่ในส่วนของกรรมการนโยบายที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง บัดนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยและแจ้งรายชื่อมาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ดังนี้

  1. นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์  กรรมการ ด้านกิจการสื่อสารมวลชน
  2. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล  กรรมการ ด้านกิจการสื่อสารมวลชน
  3. รองศาสตราจารย์ธีรภัทร สงวนกชกร  กรรมการ ด้านการบริหารจัดการองค์กร
  4. รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี  กรรมการ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษาการคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ในการนี้ ให้กรรมการนโยบายที่ได้รับแต่งตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป