ความเคลื่อนไหว

ประกาศสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะครบวาระ 4 ปี

ด้วยคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จะมีผู้ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ จำนวน 4 ตำแหน่ง คือ

  • ด้านกิจการสื่อสารมวลชน (2 ตำแหน่ง)
  • ด้านการบริหารจัดการองค์กร (1 ตำแหน่ง)
  • ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (1 ตำแหน่ง)

ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการนโยบายมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศโดยมีรายละเอียด ดังนี้


คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย

1.  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นผู้ที่มีผลงาน หรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้

1.1  ด้านกิจการสื่อสารมวลชน
1.2  ด้านบริหารจัดการองค์กร
1.3  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

2.  เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

2.1  มีสัญชาติไทย
2.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
2.3  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเป็นอิสระ เป็นกลาง และสุจริต
2.4  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความ สามารถ
2.5  ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปีในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.6  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
2.7  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
2.8  ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ


การสมัครและการเสนอชื่อบุคคล

1.  กรณีสมัครด้วยตนเอง ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือใช้แบบใบสมัครที่ได้จาก www.thaipbs.or.th/BOGSelection และให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายในกำหนดวัน เวลารับสมัคร ผู้ที่ยื่นใบสมัครภายหลังวันที่ได้กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา

2.  กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับการสรรหา ผู้เสนอชื่อสามารถขอรับใบคำขอเสนอชื่อจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือใช้แบบใบคำขอเสนอชื่อที่ได้จาก www.thaipbs.or.th/BOGSelection และให้ผู้เสนอชื่อหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายในกำหนดวัน เวลารับสมัคร ผู้ที่ยื่นใบคำขอเสนอชื่อภายหลังวันที่กำหนดไว้ให้ถือว่าสิ้นผล

3.  คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2561 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ทาง www.thaipbs.or.th/BOGSelection ซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 หรือ ตามกำหนดวัน เวลาที่คณะกรรมการสรรหาจะแจ้งให้ทราบ


วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ

1.  การยื่นด้วยตนเอง ให้ยื่นใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 18.00 น. (ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ) ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ชั้น 4 อาคารอำนวยการ [แผนที่]

2.  การยื่นใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อทางไปรษณีย์ ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อดังกล่าวจะต้องมาถึงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. (ใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อที่ยื่นเกินกำหนดระยะเวลาตามข้อนี้ให้ถือว่าสิ้นผล)


เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร/เสนอชื่อ

1. กรณีสมัครด้วยตนเอง

1.1  ใบสมัครเป็นกรรมการนโยบาย (ดาวน์โหลด) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันสมัคร) จำนวน 2 ชุด
1.2  แบบตรวจสอบหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร (ดาวน์โหลด) จำนวน 2 ชุด
1.3  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
1.4  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
1.5  สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
1.6  หลักฐานแสดงถึงความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและสาขาอาชีพ จำนวน 2 ชุด
1.7  เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร ไม่เกิน 5 หน้า จำนวน 2 ชุด

2. กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับการสรรหา

2.1  ใบคำขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย (ดาวน์โหลด) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันสมัคร) จำนวน 2 ชุด
2.2  หนังสือยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการนโยบาย (ดาวน์โหลด) จำนวน 2 ชุด
2.3  แบบตรวจสอบหลักฐานประกอบใบคำขอเสนอชื่อ (ดาวน์โหลด) จำนวน 2 ชุด
2.4  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
2.5  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
2.6  สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
2.7  หลักฐานแสดงถึงความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและสาขาอาชีพ จำนวน 2 ชุด
2.8  เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ไม่เกิน 5 หน้า จำนวน 2 ชุด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-2790-2142-3 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
email : BOGSelection@thaipbs.or.th