ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ศาสนากับการพัฒนาของสังคมไทยยุค 4.0

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ศาสนากับการพัฒนาของสังคมไทยยุค 4.0

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ศาสนากับการพัฒนาของสังคมไทยยุค ๔.๐ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของสื่อสาธารณะกับสังคมพหุวัฒนธรรม และได้ข้อเสนอแนะต่อ ส.ส.ท. ในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประเด็นสาธารณะ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานรวมถึงการสร้างเครือข่ายและพื้นที่การทำงานในเชิงประเด็นพหุวัฒนธรรมร่วมกัน

จัดขึ้นโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กลุ่มประเด็นพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมประชาธิปไตย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา