ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมเวทีเสวนา “ไทยพีบีเอสฟอรั่ม ครั้งที่ 1”

คณะกรรมการนโยบายร่วมเวทีเสวนา “ไทยพีบีเอสฟอรั่ม ครั้งที่ 1” หัวข้อ FROM BBC ONTOLOGY TO Thai PBS ENTERPRISE MASTER DATA MANAGEMENT SYSTEM

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายร่วมเวทีเสวนา “ไทยพีบีเอสฟอรั่ม ครั้งที่ 1” หัวข้อ FROM BBC ONTOLOGY TO Thai PBS ENTERPRISE MASTER DATA MANAGEMENT SYSTEM โดยเชิญนายปรเมศวร์ มินศิริ อดีตนายกสมาคมดูแลเว็บไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.มารุต บูรณรัช นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นวิทยากร โดยมีนางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ และนางสุวรรณี ยุธานุสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เป้าหมายการจัดเสวนาเพื่อให้บุคลากรของ ส.ส.ท. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร และสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางของ ส.ส.ท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล ณ ห้อง Convention Hall 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท.

ในการนี้ รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบายเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการนโยบาย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล กล่าวขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมเสวนา