ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก Thai PBS Data Journalism In-House Training

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก “Thai PBS Data Journalism In-House Training”

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ และนางเรืองรวี พิชัยกุล กรรมการนโยบาย เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก “Thai PBS Data Journalism In-House Training” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานนำกระบวนการวารสารศาสตร์ข้อมูล (Data Journalism) มาใช้ในกระบวนการทำงาน รวมถึงเป็นการเสริมทักษะการผลิตเนื้อหาให้มีคุณภาพ สร้างความแตกต่าง และสามารถบูรณาการข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดเชิงวิชาชีพต่อไปได้

จัดขึ้นโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะและสำนักทรัพยากรณ์มนุษย์ ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย