ความเคลื่อนไหว

ประกาศแต่งตั้ง รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. สมัยที่ 2

ไทยพีบีเอส ประกาศแต่งตั้ง รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ประกาศแต่งตั้ง รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. โดยอาศัยอำนาจตามความมาตรา 28 (11) แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ประกอบมติคณะกรรมการนโยบายในคราวประชุมครั้งที่ 14/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ซึ่งการประกาศแต่งตั้งวันนี้ ยังกำหนดการลงนามในสัญญาล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมทีมบริหารก่อนครบวาระเดิมอีก 1 เดือนข้างหน้า

ด้าน รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เห็นว่า “อยากจะให้ได้ผู้อำนวยการคนใหม่ก่อนหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน ก่อนที่จะรับตำแหน่ง ทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะให้ผู้บริหารคนใหม่ ชุดใหม่ได้เตรียมตัว”

ส่วน รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. มีความเห็นต่อการดำรงตำแหน่งอีกสมัยว่า “หลังจากนี้อีกสี่ปี คงจะต้องทำบทบาทนี้ให้เข้มข้น เพราะต้องบอกว่าประชาชนคนไทยคงเผชิญกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ถาโถมมากมายทีเดียว นั่นทำให้งานของสื่อสาธารณะคงยิ่งต้องเร่ง ต้องเข้มข้น ต้องปรับตัวมากขึ้น”