ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล นายชัยรัตน์ แสงอรุณ รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ รองศาสตราจารย์ธีรภัทร สงวนกชกร นายไพโรจน์ พลเพชร และนางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงความจงรักภักดี ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย